Skip to content

Cyfarwyddyd a thaflenni cynllunio

Ymgynghoriad cymunedol cyn ymgeisio: canllaw arferion gorau i ddatblygwyr

21/11/17
Mae'r canllaw yn nodi'r arferion gorau wrth ymgysylltu cyn ymgeisio.
 

Datganiadau Dylunio a Mynediad yng Nghymru: Pam, Beth a Sut

24/07/17
Mae'r ddogfen hon yn hoelio sylw ar arferion da llunio Datganiadau Dylunio a Mynediad (DAS) yng Nghymru.
 

Tai Amlfeddiannaeth: Canllaw Arfer

13/03/17
Mae'r canllaw hwn yn tynnu sylw at arfer da wrth reoli Tai Amlfeddiannaeth (HMOs) ledled y DU, gan roi crynodeb o'r ddeddfwriaeth berthnasol.
 

Llawlyfr Strydoedd

14/06/16
Mae’r Llawlyfr Strydoedd yn ganllaw i’r bobl sy’n cynllunio, dylunio, darparu a chymeradwyo strydoedd preswyl newydd neu sy’n addasu strydoedd sydd eisoes yn bodoli.
 

Canllawiau ar ddadansoddi safle a chyd-destun: Pennu gwerth safle

16/03/16
Mae’r canllaw hwn yn helpu’r diwydiant datblygu i ddadansoddi safle a chyd-destun er mwyn cefnogi cynigion datblygu o bob math a maint.
 

Canllaw Arfer Gorau ar Asesiadau Rhwymedigaeth Adfer Pyllau Glo Brig

18/02/16
Mae'r canllaw hwn wedi cael ei gynhyrchu gan yr Awdurdod Glo ar ran Llywodraeth Cymru i gynorthwyo gyda dehongli'r polisi a'r canllawiau a gynhwysir ym Mholisi Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 2 - Glo.
 

Mynegai o Ganllawiau ar Bolisi Cynllunio ar gyfer Cymru

17/12/15
Mae ein canllawiau polisi cynllunio ar gyfer defnyddio tir wedi’u rhannu’n ddwy brif ddogfen, sef “Polisi Cynllunio Cymru” a “Polisi Cynllunio Mwynau Cymru”.
 

Canllaw Ymarferol - Adeiladu Sail Tystiolaeth ar gyfer Datblygu Economaidd er mwyn Cefnogi Cynlluniau Datblygu Lleol

25/09/15
Lluniwyd y canllaw hwn er mwyn cynorthwyo awdurdodau cynllunio lleol i gasglu sail gadarn o dystiolaeth ar gyfer datblygu’r economi ac er mwyn cefnogi’r gwaith o baratoi cynlluniau datblygu lleol.
 
Arweiniad Ymarferol: Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel – Llawlyfr i Gynllunwyr

Arweiniad ymarferol: Cynllunio ar gyfer ynni adnewyddadwy a charbon isel – llawlyfr i gynllunwyr

21/09/15
Fersiwn wedi’i diweddaru o’r llawlyfr i helpu awdurdodau cynllunio lleol i lunio asesiadau ynni adnewyddadwy a datblygu polisïau yn eu cynlluniau datblygu lleol.
 
Canllaw Cynllunio i Ddeiliaid Tai ar gyfer Gosod Antenâu, gan gynnwys Dysglau Lloeren

Canllaw Cynllunio i Ddeiliaid Tai ar gyfer Gosod Antenâu, gan gynnwys Dysglau Lloeren

28/10/14
Mae'r llyfryn hwn yn esbonio'r caniatâd cynllunio cyffredinol sydd ei angen ar ddeiliaid tai (cyn belled â'u bod yn bodloni amodau a chyfyngiadau) i osod hyd at 2 antena lloeren ar dai heb orfod gwneud cais am ganiatâd cynllunio penodol.
 

Canllaw Ymarferol: Cynllunio ar gyfer Adeiladau Cynaliadwy

31/07/14
Mae’r canllaw ymarferol hwn yn rhoi cyngor i ddatblygwyr ar sut i gynnwys egwyddorion dylunio adeiladau cynaliadwy yn eu cynigion datblygu a chyngor i awdurdodau lleol ar asesu safleoedd strategol yn y cynllun datblygu lleol.
 

Canllawiau Cynllunio: Cymeradwyo Diwygiadau Ansylweddol i Ganiatâd Cynllunio sydd eisoes yn bodoli

07/07/14
O 1 Medi 2014 ymlaen gallwch wneud newidiadau bach i ganiatâd cynllunio sydd eisoes yn bodoli. Gelwir y newidiadau hyn yn ddiwygiadau ansylweddol.
 

Hawliau Datblygu a Ganiateir i Ddeiliaid Tai

22/04/14
Gallwch wneud rhai gwelliannau, addasiadau ac estyniadau i’ch cartref heb orfod cael caniatâd cynllunio. Enw’r rhain yw Hawliau Datblygu a Ganiateir.
 

Hawliau Datblygu a Ganiateir ar gyfer diwydiant, busnesau, sefydliadau addysgol ac ysbytai

17/03/14
Golyga datblygu a ganiateir waith datblygu y mae modd ei wneud heb ganiatâd cynllunio.
 

Coed wedi'u gwarchod - canllaw i'r drefn cadw coed

15/11/13
Mae’r daflen hon wedi’i llunio’n arbennig ar gyfer perchnogion coed, y cyhoedd a grwpiau hamdden. Canllaw yn unig ydyw, ac ni ddylid meddwl amdano fel datganiad cyfraith.
 

Inswleiddio Waliau Allanol Solet: Arweiniad Cynllunio i Ddeiliaid Tai

01/10/13
Gall y daflen hon eich helpu i ystyried materion yn ymwneud â gosod deunydd inswleiddio allanol ar waliau solet eich cartref, gan gynnwys y rheoliadau cynllunio cyfredol.
 

Canllaw sŵn tyrbinau gwynt

05/07/13
Bydd y canllawiau yn helpu i wella cysondeb asesiadau effaith sŵn mewn ceisiadau cynllunio ar gyfer ffermydd gwynt.
 

Cyfarwyddyd ymarfer ar gyfer datblygiadau un blaned

19/10/12
Cyfarwyddyd yw hwn i’r rhai sy’n gwneud cais am ganiatâd cynllunio, eu cynghorwyr ac awdurdodau cynllunio lleol.
 
Cynhyrchu eich Ynni Adnewyddadwy Eich Hunan: Arweiniad Cynllunio

Cynhyrchu eich Ynni Adnewyddadwy Eich Hunan: Arweiniad Cynllunio

02/10/12
Gall y taflenni hyn helpu deiliaid tai, cymunedau a busnesau sydd am gynhyrchu eu hynni adnewyddadwy eu hunain.
 

Astudiaethau Achos: Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel mewn Adeiladau

31/07/12
Astudiaethau achos sy’n dangos sut mae pobl wedi lleihau ôl troed carbon adeiladau drwy wneud y mwyaf o dechnolegau Adnewyddadwy a Charbon Isel.
 

Cyfarwyddyd Ymarfer: Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel mewn Adeiladau

31/07/12
Gall y canllaw technegol hwn eich helpu i weld sut y gallwch leihau ôl troed carbon o adeilad newydd, estyniad neu adnewyddiad drwy ddefnyddio technolegau adnewyddadwy a charbon isel yn y broses gynllunio.
 

Canllaw Arfer: gwireddu potensial trafodaethau cyn gwneud ceisiadau cynllunio

30/05/12
Mae’r Canllaw Arfer hwn yn rhoi cyngor i ymgeiswyr ac awdurdodau cynllunio lleol ynghylch sut i wneud y mwyaf o drafodaethau cyn ymgeisio.
 

Canllawiau ar ddefnyddio gorchmynion datblygu lleol

27/04/12
Mae gorchymyn datblygu lleol yn rhoi caniatâd ar gyfer math penodol o ddatblygiad fel nad oes angen i’r datblygwyr gyflwyno ceisiadau cynllunio.
 

Cyfarwyddyd Ymarfer ar gyfer Anheddau Mentrau Gwledig

12/12/11
Cyfarwyddyd yw hwn i’r rhai sy’n gwneud cais am ganiatâd cynllunio, eu cynghorwyr ac awdurdodau cynllunio lleol.
 
Adroddiad Gwybodaeth: Rhestr o gyrff statudol ac anstatudol yr ymgynghorir â nhw

Adroddiad Gwybodaeth: Rhestr o gyrff statudol ac anstatudol yr ymgynghorir â nhw

28/09/11
Mae'r adroddiad hwn yn rhoi crynodeb defnyddiol o'r gofynion cenedlaethol sydd ar awdurdodau cynllunio lleol i gynnal ymgynghoriad wrth ystyried cais cynllunio.
 
Ardoll Seilwaith Cymunedol - Canllaw i Greu Rhestr Codi Tâl

Ardoll Seilwaith Cymunedol - Canllaw i Greu Rhestr Codi Tâl

06/09/11
Mae Deddf Gynllunio 2008 yn caniatáu i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Gymunedau a Llywodraeth Leol, gyda chydsyniad Trysorlys Ei Mawrhydi, lunio rheoliadau sy'n darparu ar gyfer Ardoll Seilwaith Cymunedol. Mae'r daflen hon yn rhoi canllawiau ar baratoi Rhestr Codi Tâl ar gyfer yr Ardoll Se ...
 
Cyfarwyddyd Ymarfer: Goblygiadau Cynllunio Datblygiadau Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel

Cyfarwyddyd Ymarfer: Goblygiadau Cynllunio Datblygiadau Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel

28/02/11
Mae gan yr awdurdodau cynllunio lleol ran bwysig i'w chwarae yn y gwaith o hwyluso datblygiadau ynni adnewyddadwy a charbon isel. Diben y Cyfarwyddyd hwn yw helpu awdurdodau cynllunio lleol i benderfynu ar geisiadau i gynnal datblygiadau ynni adnewyddadwy a charbon isel.
 
Cyflenwi tai fforddiadwy gan ddefnyddio cytundebau adran 106: Cyfarwyddyd wedi’i ddiweddaru

Cyflenwi tai fforddiadwy gan ddefnyddio cytundebau adran 106: Cyfarwyddyd wedi’i ddiweddaru

15/10/09
Mae'r cyfarwyddyd newydd hwn yn ychwanegol at Gyfarwyddyd Ymarfer Gorffennaf 2008. Mae'n edrych ar sut y gall awdurdodau lleol ddefnyddio'r broses gynllunio i hwyluso'r gwaith datblygu a'i brysuro gan sicrhau ar yr un pryd eu bod yn parhau i gyflenwi cymaint o dai fforddiadwy â ...
 

Deunydd hyfforddi ar ‘Cynllunio ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd – Darparu Adeiladau Cynaliadwy a Dylunio o Safon’

29/07/09
Fe rhoddwyd grant i’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) yng Nghymru i allu cynnal gweithdai hyfforddi rhanbarthol.
 

Cynllunio ar gyfer Safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr

06/01/09
Canllawiau i helpu Sipsiwn a Theithwyr gynllunio'u safleoedd carafannau.
 

Cyflenwi tai fforddiadwy gan ddefnyddio Cytundebau Adran 106: Cyfarwyddyd Ymarfer

15/08/08
Arf yw'r Cyfarwyddyd Ymarfer hwn, ynglŷn â Chytundebau Adran 106, i gynorthwyo Awdurdodau Cynllunio Lleol (ACLl'au) i gyflenwi rhagor o dai fforddiadwy drwy'r gyfundrefn gynllunio.
 
Gwella eich Cartref - Canllaw Newid Hinsawdd

Gwella eich Cartref - Canllaw Newid Hinsawdd

03/07/08
Llwythwch ein canllaw ar sut i wella’ch cartref i’ch helpu i arafu’r newid yn yr hinsawdd.
 

Cymhwyso’r Deddfau Cynllunio i’r Goron

07/06/06
Ers 7 Mehefin 2006 ac yn dilyn deddfwriaeth newydd, mae’r Deddfau Cynllunio yn gymwys i’r Goron, ar wahân i ambell eithriad. Yn y gorffennol yr oedd y Goron wedi’i heithrio o’r system gynllunio. Erbyn hyn, mae’n rhaid i gyrff y Goron wneud cais cynllunio ar gyfer datblygiadau yn yr un modd ag ymgei ...
 

Ffïoedd am fonitro safleoedd mwyngloddio a thirlenwi – canllaw gweithredu ac arfer da

01/05/06
Mae’r canllaw hwn yn esbonio cwmpas y drefn newydd a’r egwyddorion arfer da y mae Llywodraeth y Cynulliad yn disgwyl i bawb eu dilyn. Nid yw’r canllaw’n cynnig dehongliad pendant o’r gyfraith gynllunio.  Mater i’r llysoedd fydd hynny.
 

Caniatâd Cynllunio: Arweiniad ar gyfer Busnesau

01/02/06
Mae’r llyfryn hwn yn arweiniad i’r system gynllunio ar gyfer busnesau. Mae’n darparu canllawiau ynglyˆn â pha bryd y mae angen caniatâd cynllunio, sut i wneud cais cynllunio, a’r hyn sy’n digwydd wedyn.
 

Cod Arferion Gorau ar Ddatblygu’r Rhwydwaith Ffonau Symudol

30/06/03
Mae’r Cod Arferion Gorau hwn yn adeiladu ar ganllawiau Llywodraeth Cynulliad Cymru ac ymrwymiadau gweithredwyr.
 

Nodyn Cyfarwyddyd Polisi Cynllunio (PPG) 14: Datblygu ar Dir Ansad

01/01/90
Mae’r ddau Atodiad hwn yn darparu gwybodaeth am achosion ansadrwydd a ffynonellau gwybodaeth eraill.