Skip to content

Ymchwil ar y rhwystrau i Awdurdodau Lleol ym maes Datblygiad Di-garbon

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cwblhawyd y gwaith ymchwil gan Faber Maunsell. Mae’n nodi’r goblygiadau ymarferol i awdurdodau lleol o ran gweithredu a helpu datblygiadau di-garbon a charbon isel drwy’r system gynllunio.

Mae cytundeb ‘Cymru’n Un’ yn pennu ymrwymiad Llywodraeth y Cynulliad i frwydro yn erbyn effeithiau’r newid yn yr hinsawdd. Rhan allweddol o’r ymrwymiad hwn yw sicrhau newid o fewn yr amgylchedd adeiledig, gan gynnwys y dyhead bod pob adeilad newydd yn ddi-garbon erbyn 2011.

Wrth ddatblygiad di-garbon neu garbon isel fe olygir bod y datblygiad yn lleihau’r allyriadau carbon y mae’n eu creu. Mae Adran dros Gymunedau a Llywodraeth Leol y DU wrthi ar hyn o bryd yn diffinio datblygiad di-garbon ar lefel y DU.

Yr oedd y gwaith ymchwil yn cynnwys:  

  • adolygiad o’r polisi cynllunio cenedlaethol;
  • holiadur wedi’i lenwi gan yr awdurdodau lleol;  
  • dewis dau awdurdod ar gyfer cynnal cynlluniau peilot;
  • cyfweliadau; a
  • a gweithdy ar gyfer cael adolygiad gan gymheiriaid.

Daeth y gwaith ymchwil i ben drwy nodi argymhellion ar gyfer helpu’r broses o gyflenwi datblygiad di-garbon yng Nghymru.