Skip to content

Ymchwil: Cynllunio ar gyfer Adnewyddu Economaidd Cynaliadwy

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ymchwil a werthusodd effeithiolrwydd y polisi cynllunio presennol o ran datblygu’r economi a phennu’r gofynion ar gyfer llunio polisïau a chanllawiau yn y dyfodol yn unol ag ‘Adnewyddu’r Economi: cyfeiriad newydd’.

Cynhaliwyd yr ymchwil gan Roger Tym & Partners ar y cyd ag Asbri Planning ac fe’i seiliwyd ar dystiolaeth gynhwysfawr, gan gynnwys:

  • adolygiad manwl o’r polisi cenedlaethol;
  • astudiaethau achos gan awdurdodau lleol;
  • y gwersi a ddysgwyd gan weinyddiaethau eraill y DU; a
  • thrafodaethau gyda rhanddeiliaid amrywiol mewn gweithdai a gynhaliwyd ledled Cymru yn ystod 2011.

Sefydlwyd grŵp llywio ar gyfer yr ymchwil, a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr 

  • y sector busnes;
  • sector yr amgylchedd;
  • y proffesiwn cynllunio; ac
  • awdurdodau lleol.

Mae’r grŵp wedi goruchwylio’r prosiect ac wedi cymeradwyo ei ganfyddiadau a’i argymhellion.

Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r canfyddiadau ac yn nodi’r argymhellion ar gyfer gwella’r cynllunio ar gyfer datblygu’r economi yng Nghymru.