Skip to content

Ymchwil i Ailasesu a Dilysu Ardaloedd Chwilio Strategol (SSA)

Dolenni perthnasol

Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar gynllunio defnydd tir ar gyfer ynni adnewyddadwy.
Fersiwn wedi’i diweddaru o’r llawlyfr i helpu awdurdodau cynllunio lleol i lunio asesiadau ynni adnewyddadwy a datblygu polisïau yn eu cynlluniau datblygu lleol.
Ymchwil sy'n cynnwys goblygiadau cynllunio, swyddogaethau awdurdodau cynllunio lleol, ac ymdrin â cheisiadau i gynnal datblygiadau ynni adnewyddadwy a charbon isel.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Comisiynwyd yr ymchwil hon yn 2009. Mae'n cynnig tystiolaeth i lywio'r fframwaith polisi cynllunio diwygiedig ar gyfer datblygiadau gwynt ar y tir o fewn ac o amgylch yr Ardaloedd Chwilio Strategol yng Nghymru.

Mae’r ymchwil:

  • yn monitro'r cynnydd cyfredol at y targedau gwynt ar dir a osodwyd yn Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 8 yn 2005;
  • yn dod o hyd i'r rhannau eraill o dir sy'n weddill, ym mhob Ardal Chwilio Strategol (SSA) (ac o fewn 5km i bob SSA)  , y mae'n bosibl datblygu fferm gwynt arnynt;
  • yn diffinio adnodd potensial y tir sy'n weddill o ran cynhyrchu trydan;
  • yn cyflwyno amserlen â strwythur clir i wneud popeth posibl i ddatblygu pob SSA, gan ystyried datblygiadau fferm gwynt cyfredol ac arfaethedig ac effaith eu cysylltu â'r grid.

Cyhoeddir yr ymchwil hon ar ffurf electronig yn unig. Gellir cyflwyno cais am fersiwn ar gryno ddisg (CD) i'w hargraffu.

I gael yr ymchwil hon ar gryno ddisg cysylltwch â:

E-bost: planning.division@wales.gsi.gov.uk