Skip to content

Ymchwil ynghylch Archwiliadau o Fannau Agored

Dolenni perthnasol

Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ynghylch cynllunio ar gyfer darpariaethau chwaraeon, hamdden a mannau agored fel rhan o gynigion ar gyfer datblygiad newydd.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gwnaed yr ymchwil hon yn 2007 gan gwmni Nathaniel Lichfield a’i Bartneriaid ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru er mwyn pennu’r waelodlin ar gyfer asesiadau cynllunio neu archwiliadau o fannau agored cyn diwygio Nodyn Cyngor Technegol 16.
Gofynnwyd i’r ymchwilwyr egluro’r dulliau presennol a ddefnyddir o fonitro mannau agored ledled Cymru ac unrhyw le arall er mwyn archwilio’r ddarpariaeth sydd o fannau agored.  Hefyd, bwriadwyd gwneud yr ymchwil er mwyn ystyried ffyrdd y gellid defnyddio data i ymchwilio os oes diffyg mannau agored neu fod mannau agored ar gynnydd a’i ddefnyddio fel sail ar gyfer llunio polisïau yn y dyfodol.  Dim ond yn Saesneg mae’r ymchwil hon ar gael.