Skip to content

Meintioli Ceisiadau Cynllunio Seilwaith a Cheisiadau Cynllunio Busnes/Masnachol a Gyflwynwyd yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Diolch am eich barn ar y Bil Cynllunio drafft a’n cynigion i foderneiddio’r system gynllunio yng Nghymru.
Adroddiad y Grŵp Cynghori Annibynnol ar effeithlonrwydd gwasanaethau cynllunio effeithiol yn y dyfodol yng Nghymru.
Yr adroddiad gan Beaufort Research sy’n nodi agweddau, canfyddiadau a disgwyliadau'r cyhoedd o ran y system gynllunio yng Nghymru.
Adolygiad o'r modd y mae defnydd tir yn cael ei reoli yng Nghymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gwnaethom gomisiynu ymchwil gan ARUP i fesur faint o geisiadau cynllunio seilwaith a cheisiadau cynllunio busnes neu fasnachol y mae awdurdodau cynllunio lleol yn eu cael ac yn penderfynu arnynt yng Nghymru.

Mae'r adolygiad yn crynhoi a dadansoddi tystiolaeth ar nifer y ceisiadau cynllunio seilwaith a cheisiadau cynllunio busnes neu fasnachol y mae awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru wedi penderfynu arnynt bob blwyddyn rhwng mis Ebrill 2005 a mis Hydref 2013.

Mae’r dystiolaeth yma yn rhoi amcan o’r nifer debygol o geisiadau seilwaith y gallai Gweinidogion Cymru benderfynu arnynt  yn sgil cynigion yn y Bil Cynllunio (Cymru) am broses ceisiadau cynllunio newydd ar gyfer y ‘Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol’.

Mae’r adroddiad hefyd yn rhoi amcan o’r nifer debygol o geisiadau busnes neu fasnachol fyddai’n gymwys pe bai’r diffiniad o ‘Ddatblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol’ yn cal ei ymestyn i adlewyrchu’r newidiadau y mae Llywodraeth y DU wedi’u gwneud i’r gyfundrefn Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol.