Skip to content

Ymchwil a gyhoeddwyd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: ymchwil cynllunio.

Categoreiddio defnydd a rheoli newid: Adolygiad cynllunio

31/05/18
Gwaith ymchwil ar ddiwygio Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987 a'r hawliau datblygu a ganiateir cysylltiedig ar gyfer Cymru.
 

Gwerthusiad o Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd

11/05/18
Ymchwil i effeithiolrwydd polisi a cyngor cynllunio ar y perygl o lifogydd.
 

Cynllunio ar gyfer Telathrebu Symudol: Asesiad o Hawliau Datblygu a Ganiateir yng Nghymru

30/01/18
Ymchwil ar ddiwygio hawliau datblygu a ganiateir ar gyfer seilwaith telathrebu yng Nghymru.
 

Hawliau datblygu a ganiateir a chynlluniau ynni dŵr risg isel, ar raddfa fach

10/01/18
Mae gan yr adroddiad argymhellion o ran cyflwyno hawliau datblygu a ganiateir ar gyfer cynlluniau ynni dŵr risg isel ar raddfa fach yng Nghymru.
 

Trothwyon a'r meini prawf ar gyfer Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol

06/09/17
Mae'r adroddiad hwn yn archwilio categorïau datblygu newydd a rhai presennol i benderfynu a ddylid eu cynnwys o fewn y drefn 'Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol.
 

Astudiaeth Hyfywedd Hydredol o’r Broses Gynllunio

13/02/17
Mae’r adroddiad yn cyflwyno argymhellion ar gyfer gwella’r broses o gyflenwi datblygiadau tai.
 

Hawliau Datblygu a Ganiateir a Phaneli Solar Ffotofoltäig a Thermol Annomestig

23/09/16
Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar hawliau datblygu a ganiateir sydd eisoes yn bodoli ar gyfer paneli solar annomestig a ph’un ai a ydynt yn parhau i fod yn addas at y diben. Mae hefyd yn ystyried opsiynau ar gyfer eu diwygio.
 

Archwilio methodoleg ar gyfer nodi Ardaloedd Cynllunio Strategol – adroddiad ymchwil terfynol

20/11/15
Mae'r adroddiad hwn yn nodi ac yn asesu ystod o ddata a methodolegau y gellid eu defnyddio i ddynodi'r ardaloedd cynllunio strategol a all ddod gerbron yn dilyn Deddf Cynllunio (Cymru) 2015.
 

Safleoedd sydd ar Stop a Chytundebau Adran 106

22/10/15
Mae’r adroddiad hwn yn nodi nifer y safleoedd sydd ar stop oherwydd materion sy’n gysylltiedig â chytundeb Adran 106. Mae hefyd yn edrych ar y rhesymau pam y mae oedi yn achos y safleoedd hynny.
 

Gwasanaeth Gwella a Chynghori ar Gynllunio

20/05/15
Rydym wedi creu Gwasanaeth Gwella a Chynghori ar Gynllunio (CGChG) i glustnodi a mabwysiadu’r arfer gorau a chodi safonau ym mhob rhan o’r system cynllunio yng Nghymru trwy rannu gwybodaeth ac arbenigedd.
 

Adolygiad o Dai Amlfeddiannaeth (HMOs) – Adroddiad canfyddiadau

05/05/15
Mae’r adroddiad yn edrych ar faint o grynodiadau o dai amlfeddiannaeth sy’n bodoli yng Nghymru ac mae’n edrych ar ffyrdd o fynd i’r afael â’r problemau sy’n gysylltiedig â hwy.
 

Meintioli Ceisiadau Cynllunio Seilwaith a Cheisiadau Cynllunio Busnes/Masnachol a Gyflwynwyd yng Nghymru

06/10/14
Gwnaethom gomisiynu ymchwil gan ARUP i fesur faint o geisiadau cynllunio seilwaith a cheisiadau cynllunio busnes neu fasnachol y mae awdurdodau cynllunio lleol yn eu cael ac yn penderfynu arnynt yng Nghymru.
 

Rhyngweithaid manwerthu a chanol trefi - tuag at bolisi cynllunio manwerthu diwygiedig i Gymru

02/05/14
Adolygiad o’r polisi cynllunio cenedlaethol presennol mewn perthynas â chyflawni ein nodau ar gyfer canol trefi.
 

Ymchwil i’r methiant i adfer safleoedd glo brig yn ne Cymru

24/04/14
Mae’r ymchwil yn ystyried ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni cynlluniau adferiad llwyddiannus pan fo gwaith ar safleoedd glo brig yn dod i ben.
 

Adolygiad cynllunio ar gyfer adeiladau cynaliadwy

24/03/14
Mae'r astudiaeth hon yn edrych ar y polisi cynllunio ar gyfer adeiladau cynaliadwy a Nodyn Cyngor Technegol (TAN 22).
 

Tuag at Ddeddf Gynllunio i Gymru: Sicrhau System Gynllunio Effeithiol

07/03/14
Comisiynwyd adroddiad gennym ar effeithlonrwydd gwasanaethau cynllunio yng Nghymru yn y dyfodol gan y Grŵp Cynghori Annibynnol dan gadeiryddiaeth y cyn Gyfarwyddwr yr Arolygiaeth Gynllunio yng Nghymru.
 

Gorchmynion Datblygu Lleol: Effaith ac Arfer Da

31/01/14
Mae’r astudiaeth hon yn tynnu sylw at y cyfleoedd y gall Gorchmynion Datblygu Lleol eu cynnig, ac yn rhoi canllawiau i awdurdodau lleol ac eraill ynghylch eu creu a’u defnyddio.
 

Gwerthuso’r broses caniatâd cynllunio ar gyfer tai

23/01/14
Mae’r ymchwil hon yn edrych ar yr hyn sy’n atal penderfyniadau amserol ar gyfer datblygiadau tai ac yn argymell ffyrdd o wella’r broses benderfynu.
 

Adolygu Datganiadau Dylunio a Mynediad yng Nghymru

29/11/13
Mae’r ymchwil hwn yn gwneud argymhellion ac yn rhoi mewnwelediad i ni am wella deddfwriaeth, y canllaw a’r prosesau sy’n rheoli datganiadau dylunio a mynediad yng Nghymru.
 

Cynllunio ar gyfer datblygu economaidd: Tuag at Nodyn Cyngor Technegol newydd

28/11/13
Mae'r astudiaeth hon yn darparu tystiolaeth ac argymhellion a fydd yn sail ar gyfer paratoi Nodyn Cyngor Technegol newydd ar ddatblygu economaidd.
 

Ymchwil i'r ffordd y mae Pwyllgorau Cynllunio yng Nghymru'n gweithio

31/07/13
Mae'r astudiaeth hon wedi casglu tystiolaeth ynghylch effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd pwyllgorau cynllunio.
 

Ymchwil i’r Adolygiad o’r System Gorfodi Cynllunio yng Nghymru

12/06/13
Mae’r astudiaeth hon yn cyfrannu tystiolaeth i’r adolygiad o’r system gynllunio yng Nghymru.
 

Gwerthuso cydsyniadau ar gyfer cynlluniau ynni adnewyddadwy

30/01/13
Mae’r ymchwil hwn yn ein helpu i wella’r broses o wneud penderfyniadau ar gyfer datblygiadau ynni carbon isel a datblygiadau ynni adnewyddadwy ar y tir.
 

Dadansoddiad Technegol BREEAM 2011: Crynodeb Ymchwil

21/11/12
Rydym wedi comisiynu ymchwil i nodi’r goblygiadau o gyflwyno Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM) 2011 ar bolisi cynllunio cenedlaethol.
 

Cyflenwi Gwasanaethau Cynllunio mewn Tirweddau sydd wedi'u Pennu'n Statudol yng Nghymru

30/10/12
Rydym wedi comisiynu ymchwil gan Land Use Consultants i gloriannu cyflenwi gwasanaethau cynllunio mewn Parciau Cenedlaethol (PC) ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHONE).
 

Agweddau’r cyhoedd tuag at y system gynllunio yng Nghymru

17/09/12
Comisiynwyd ymchwiliad gennym gan Beaufort Research er mwyn gweld beth oedd agweddau, canfyddiadau a'r disgwyliadau o'r system gynllunio.
 

Dull Newydd o Reoli Datblygu yng Nghymru: Tuag at Ddeddf Gynllunio i Gymru

17/09/12
Adolygwyd y modd y mae defnydd tir yn cael ei reoli yng Nghymru gan Arup, Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol Prifysgol Caerdydd a Liz Mills Associates.
 

Ymchwil: Fframwaith Monitro Strategol ar gyfer y System Gynllunio

04/11/11
Rydym am fesur cyfraniad y system gynllunio at ein gweledigaeth ar gyfer Cymru gynaliadwy.  Nodwyd y weledigaeth honno yn ein Cynllun Datblygu Cynaliadwy, felly comisiynwyd ymchwil i'n helpu i benderfynu sut mae mynd ati i'w gwireddu.
 

Ymchwil: Adolygiad o broses cyd-astudiaethau argaeledd tir ar gyfer tai

12/09/11
Rydym am wneud cyd-astudiaethau argaeledd tir ar gyfer tai yn fwy amserol ac yn fwy defnyddiol. Felly comisiynwyd ymchwil i edrych pa mor ddefnyddiol maen nhw ac i’r broses o’u paratoi.
 
Ymchwil: Cynllunio ar gyfer Adnewyddu Economaidd Cynaliadwy

Ymchwil: Cynllunio ar gyfer Adnewyddu Economaidd Cynaliadwy

07/06/11
Ymchwil a werthusodd effeithiolrwydd y polisi cynllunio presennol o ran datblygu’r economi a phennu’r gofynion ar gyfer llunio polisïau a chanllawiau yn y dyfodol yn unol ag ‘Adnewyddu’r Economi: cyfeiriad newydd’.
 
Ymchwil: Goblygiadau Cynllunio Datblygiadau Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel

Ymchwil: Goblygiadau Cynllunio Datblygiadau Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel

16/07/10
Mae'r system gynllunio'n chwarae rhan bwysig yn y gwaith o hwyluso prosiectau ynni adnewyddwy mewn lleoliadau addas. Ar yr un pryd mae'n helpu i gydbwyso effeithiau'r datblygiadau arfaethedig ar yr amgylchedd lleol. Cafodd y gwaith ymchwil hwn ei baratoi i ni gan Ymgynghorwyr Defnyd ...
 
Ymchwil i Ailasesu a Dilysu Ardaloedd Chwilio Strategol (SSA)

Ymchwil i Ailasesu a Dilysu Ardaloedd Chwilio Strategol (SSA)

16/07/10
Comisiynwyd yr ymchwil hon yn 2009. Mae'n cynnig tystiolaeth i lywio'r fframwaith polisi cynllunio diwygiedig ar gyfer datblygiadau gwynt ar y tir o fewn ac o amgylch yr Ardaloedd Chwilio Strategol yng Nghymru.
 
Ymchwil: Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel – Llawlyfr i Gynllunwyr – Adroddiad Argymhellion

Ymchwil: Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel – Llawlyfr i Gynllunwyr – Adroddiad Argymhellion

16/07/10
Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r argymhellion ar ôl cwblhau ‘Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel – Llawlyfr i Gynllunwyr’ a ‘Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel – Llawlyfr i Gynllunwyr, Astudiaeth Beilot Sir Benfro’.
 

Astudiaeth i archwilio rhwystrau lleol i ddarparu tai fforddiadwy yng Nghymru wledig

06/10/09
Yn 'Cymru’n Un', gwnaethom ni ymrwymo i sicrhau bod 6,500 yn ychwanegol o dai fforddiadwy yn cael eu darparu yng Nghymru rhwng 2007 a 2011.
 

Prosiect Ymchwil i Adolygu’r Hawliau Datblygu a Ganiateir sydd gan Weithredwyr Ffonau Symudol

20/07/09
Cynhaliwyd yr ymchwil hwn gan Brifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste. Mae eu hadroddiad yn asesu’r opsiynau posibl i newid yr hawliau datblygu a ganiateir sydd gan weithredwyr ffonau symudol.
 

Ymchwil ar y rhwystrau i Awdurdodau Lleol ym maes Datblygiad Di-garbon

23/06/09
Cwblhawyd y gwaith ymchwil gan Faber Maunsell. Mae’n nodi’r goblygiadau ymarferol i awdurdodau lleol o ran gweithredu a helpu datblygiadau di-garbon a charbon isel drwy’r system gynllunio.
 

Adfer a Gofalu am Weithfeydd Glo ac Agregau yng Nghymru

12/06/09
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi cipolwg o’r cynnydd o ran adfer a gofalu am safleoedd mwynau yng Nghymru lle mae’r gwaith wedi dod i ben yn ystod y deng mlynedd diwethaf.
 

Adolygu a Gwerthuso'r Broses o Fonitro Gwaith Rheoli Datblygiad

02/12/08
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno rhestr o argymhellion ar gyfer newidiadau i'r data sy'n cael eu casglu ar ffurflen rheoli datblygiad chwarterol Cymru.
 

Gwerthusiad o Weithgorau Agregau Rhanbarthol Cymru – Crynodeb Gweithredol

01/08/08
Sefydlwyd y Gweithgorau Agregau Rhanbarthol yng Nghymru a Lloegr yn gynnar yn y 1970au. Eu nod oedd rheoli'r angen am agregau (gro, tywod ac ati) yn y diwydiant adeiladu, a'r cyflenwad o'r agregau hynny. Mae'r gweithgorau hefyd yn ymdrin â phryderon am effaith amgylcheddol echdynnu ...
 

Review of Wind Farm Developer Interest in Wales

13/12/07
Mae'r adroddiad hwn yn darparu tyshplaeth o ddiddordeb datblygwr trwy grynhoad gan ddata-bas o geisiadau cynllunio cyfoes ar ffermydd gwynt ar y tir.
 

Adnoddau Glo Brig yng Nghymru – Cynllunio a Chymorth/Adolygiad Amgylcheddol

06/12/07
Derbyniodd Arolwg Daearegol Prydain gontract ar gyfer llunio adroddiad ar adnoddau pyllau glo Cymru, er mwyn hwyluso'r gwaith o ailddrafftio'r Nodyn Cyngor Technegol drafft ar Fwynau Glo (MTAN). Gwnaethant is–gontractio'r ymchwil drwy asesiad amgylcheddol i Arup ym mis Gorffennaf 2006.
 

Ymchwil ynghylch Archwiliadau o Fannau Agored

01/11/07
Gwnaed yr ymchwil hon yn 2007 gan gwmni Nathaniel Lichfield a’i Bartneriaid ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru er mwyn pennu’r waelodlin ar gyfer asesiadau cynllunio neu archwiliadau o fannau agored cyn diwygio Nodyn Cyngor Technegol 16.
 

Gwerthusiad o’r Prosesau a ddefnyddir i Ddatblygu Polisi Cynllunio Cenedlaethol yng Nghymru - Adroddiad Terfynol i Lywodraeth Cynulliad Cymru

24/09/07
Nod yr astudiaeth hon yw gwerthuso'r prosesau i ddatblygu polisi cynllunio a gwneud argymhellion penodol ar gyfer gwella, ynghyd ag asesu sut y dylai'r polisi gael ei gyflwyno.
 

Defnydd a Gwerth Rhwymedigaethau Cynllunio yng Nghymru

30/07/07
Mae'r adroddiad yn disgrifio canlyniadau arolwg o safbwynt rhwymedigaethau cynllunio yn 2005/06, yr ymatebodd pob un o'r 25 awdurdod cynllunio lleol yng Nghymru iddo. Amcangyfrifir bod gwerth y rhwymedigaethau cynllunio y cytunwyd arnynt yng Nghymru y flwyddyn honno, rhwng £26m a £31m.  Roedd tai f ...
 

Arolwg O Ddeilliannau A Defnydd Agregau O Wastraff Adeiladu A Dymchwel, Gwastraff Cloddio, Gwastraff O Chwareli A Gwastraff Treillio Yng Nghymru Yn 2005 - Crynodeb Gweithredol

12/07/07
Diben y prosiect ymchwil hwn yw canfod amcangyfrifon dibynadwy ar gyfer deilliant a defnydd agregau o wastraff adeiladu a dymchwel (gwastraff A&D) yng Nghymru yn ystod 2005.
 

Adolygiad a Gwerthusiad Pum Mlynedd o Gynllun Ymchwil Gynllunio Cymru - Adroddiad Terfynol i Lywodraeth Cynulliad Cymru

02/07/06
Nod Rhaglen Ymchwil Gynllunio Cymru (WPRP) yw cefnogi anghenion ymchwilio’r broses o ddatblygu polisi cynllunio yng Nghymru. Mae gweithredoedd yr WPRP yn seiliedig ar Astudiaeth Gwmpasu a gwblhawyd yn 2000.
 

Adroddiad yr Adolygiad o'r Cod Arferion Gorau ar Ddatblygu'r Rhwydwaith Ffonau Symudol: Adroddiad Terfynol - Mawrth 2006

01/03/06
Dyma'r adroddiad terfynol ar astudiaeth o'r ffordd y mae'r Cod Arferion Gorau ar Ddatblygu’r Rhwydwaith Ffonau Symudol (CoBP) yn cael ei weithredu a pha mor effeithiol ydyw. Mae'n cyflwyno canfyddiadau allweddol ar ddwy agwedd ar y Cod - sut y mae'r Awdurdodau Cynllunio Lleol we ...
 

Mapio Ardaloedd Chwilio am Safleoedd Gwastraff Isranbarthol - Crynodeb Gweithredol

01/11/05
Rhoddwyd contract i RPS gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i gynnal ymarferiad mapioganddefnyddio System Gwybodaeth Ddaearyddol(GIS) i leoli ardaloedd chwilio eang ar gyfer sefydlu cyfleusterau gwastraff isranbarthol drwy Gymru. I bwrpas y Prosiect hwn, cytunodd y GrwpLlywio fod “isranbarthol” yn golyg ...
 
Hwyluso’r Gwaith o Gynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy yng Nghymru : Cyrraedd y Targed – Adolygiad ARUP o Adroddiad Terfynol Mehefin 2005

Hwyluso’r Gwaith o Gynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy yng Nghymru: Cyrraedd y Targed – Adolygiad ARUP o Adroddiad Terfynol Mehefin 2005

31/05/05
Adolygiad Arup o Adroddiad Terfynol Mehefin 2005
 

Asesiad ynni o Ardaloedd Chwilio Strategol am safleoedd ynni gwynt o dan TAN 8

31/05/05
Astudiaeth ddichonolrwydd dechnegol o’r saith Ardal Chwilio Strategol arfaethedig ar gyfer ynni gwynt yw’r Asesiad Ynni.
 

Gweithredu’r Fethodoleg i Asesu’r Capasiti Amgylcheddol ar gyfer Agregau Crai (IMAECA) - Crynodeb Gweithredol

01/02/05
Mae Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 1: Agregau (2004) yn cynnig dull gwahanol ar gyfer darparu agregau yng Nghymru drwy asesiad gofalus o’r cyflenwad agregau wedi ei seilio ar astudiaeth o gapasiti amgylcheddol ardaloedd adnoddau.
 

Anheddau Hanfodol Mewn Ardaloedd o Gefn Gwlad Agored Addroddiad Terfunol - Ionawr 2005

01/01/05
Cynhaliwyd yr astudiaeth gan Land Use Consultants.
 

Pa fath o Gefn Gwlad ydym ei angen?

31/07/04
Mae'r prosiect ymchwil hwn wedi i gomisiynr a i gyflawni fel rhan o Raglen Ymchwil Cynllunio Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 
Facilitating Planning for Renewable Energy in Wales: Meeting the Target - Adroddiad Terfynol ARUP Awst 2004

Facilitating Planning for Renewable Energy in Wales: Meeting the Target - Adroddiad Terfynol ARUP Awst 2004

12/07/04
Mae'r adroddiad hwn yn ganlyniad i ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i'w chynorthwyo yn y gwaith o ail-lunio a gweithredu'r TAN 8 diwygiedig. Adroddiad Terfynol ARUP Awst 2004
 

Adnoddau Tywod a Graean Gogledd Orllewin Cymru - Crynodeb

01/03/04
Comisiynwyd yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i werthuso lleoliad a chyfaint adnoddau posibl y gellid eu gweithio o agregau mwynau mân ar y tir yn Ardal Awdurdodau Cynllunio Mwynau Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri; ...
 

Yr Economi Wledig a'r System Gynllunio - Adroddiad Terfynol

01/11/02
Cynhaliwyd yr astudiaeth hon gan Land Use Consultants mewn cydweithrediad â Phrifysgol Gorllewin Lloegr ac Atlantic Consultants ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 

Adroddiad Ymchwil ar Ail Gartrefi a Chartrefi Gwyliau a'r System Gynllunio Defnydd Tir

31/05/02
Mae’r cyflenwad o gartrefi newydd a maint y dewis o dai yn faterion allweddol i gymunedau lleol. Mae’r system gynllunio yn chwarae rhan uniongyrchol i sicrhau – drwy ryddhau tir yn effeithiol yn ogystal â thrwy reoli a gosod amodau ar ddatblygiadau – bod anghenion cymunedau yn cael eu bodloni. Mae& ...
 

Arolwg O Ddangosyddion Cynllunio Defnydd Tir Adroddiad Terfynol (Mehefin 2002)

31/05/02
Gwnaethpwyd yr adroddiad hwn, sy’n crynhoi’r ymchwil ar ddangosyddion cynllunio defnydd tir, gan Brifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste, ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru rhwng Tachwedd 2001 ac Ebrill 2002.
 

Y Defnydd O Fethodolegau Hygyrchedd Mewn Cynllunio Defnydd Tir

30/04/01
Nod yr astudiaeth hwn yw archwilio’r potensial o ddefnyddio methodolegau hygyrchedd er mwyn cynorthwyo awdurdodau cynllunio i wireddu amcanion polisiau’r Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer trafnidiaeth integredig a datblygiad cynaliadwy.
 

Methodolegau Cynllunio Gofodol Cymharol - Adroddiad Terfynol

30/04/01
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau astudiaeth ymchwil o dan y teitl “Comparative Spatial Planning Methodologies”, a baratowyd gan dîm o Brifysgol Caerdydd ac Ecotec Research and Consulting rhwng mis Tachwedd 2000 a mis Chwefror 2001.
 

Arallgyfeirio ar Ffermydd a'r System Gynllunio

01/02/01
Mae’r ymchwil hwn wedi’i gynnal gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2000, er mwyn adolygu polisïau cynllunio yng Nghymru.
 

Astudiaeth Gwmpasu Ymchwil i Gynllunio Defnydd Tir

17/09/00
Diben yr astudiaeth gwmpasu hon yw nodi nodau ac amcanion allweddol ar gyfer Rhaglen Ymchwil Gynllunio Cymru. Bydd yr ymchwil sy'n dilyn yn cynnig sail dystiolaeth i helpu i lywio datblygiad fframwaith polisi ar gyfer Cymru. D.S. Mae'r Adolygiad a Gwerthusiad Pum Mlynedd o Adroddiad Terfyno ...