Skip to content

Adroddiad yr Adolygiad o'r Cod Arferion Gorau ar Ddatblygu'r Rhwydwaith Ffonau Symudol: Adroddiad Terfynol - Mawrth 2006

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dyma'r adroddiad terfynol ar astudiaeth o'r ffordd y mae'r Cod Arferion Gorau ar Ddatblygu’r Rhwydwaith Ffonau Symudol (CoBP) yn cael ei weithredu a pha mor effeithiol ydyw. Mae'n cyflwyno canfyddiadau allweddol ar ddwy agwedd ar y Cod - sut y mae'r Awdurdodau Cynllunio Lleol wedi gweithredu'r canllawiau a barn y cyhoedd ynghylch pa mor effeithiol yw'r Cod.
Bu'r astudiaeth yn archwilio'n benodol i ba raddau y mae'r canllawiau yn y Cod wedi'u gweithredu a sut y maent yn gweithio'n ymarferol. Mae'r ddwy elfen hon wedi llywio ein casgliadau ar farn y cyhoedd am y Cod Arferion Gorau a'r ffordd y caiff ei weithredu, a hefyd ein hargymhellion ar gyfer newid cwmpas y Cod a'r broses o'i weithredu. Yn ogystal, mae'r astudiaeth yn ceisio tynnu sylw at enghreifftiau o arferion gorau ac astudiaethau achos, lle y bo hynny'n briodol.