Skip to content

Gweithredu’r Fethodoleg i Asesu’r Capasiti Amgylcheddol ar gyfer Agregau Crai (IMAECA) - Crynodeb Gweithredol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 1: Agregau (2004) yn cynnig dull gwahanol ar gyfer darparu agregau yng Nghymru drwy asesiad gofalus o’r cyflenwad agregau wedi ei seilio ar astudiaeth o gapasiti amgylcheddol ardaloedd adnoddau.
Mae ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, dan y teitl “Establishing
a Methodology for Assessing Aggregates Demand nad Supply” (EMAADS) a gwblhawyd yn 2003, yn astudio gwahanol ffyrdd o ddarparu agregau ac wedi datblygu methodoleg newydd, seiliedig ar gapasiti amgylcheddol, i asesu addasrwydd gwahanol ardaloedd o Gymru i ddarparu agregau crai.