Skip to content

Astudiaeth i Archwilio’r Broses Ceisiadau Cynllunio yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ym mis Rhagfyr 2008, cyhoeddodd y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai adolygiad cynhwysfawr o’r broses o wneud cais cynllunio. Mae'r astudiaeth ymchwil yn edrych ar yr hyn sy’n rhwystro gwneud penderfyniadau cynllunio yn amserol ac effeithlon, yn nodi arferion da ac yn gwneud nifer o argymhellion.

Cynhaliwyd yr astudiaeth ymchwil rhwng mis Medi 2009 ac Ebrill 2010 gan GVA Grimley i gefnogi ein hadolygiad ni o'r broses o wneud cais cynllunio yng Nghymru. Cafodd ei harwain gan Grŵp Llywio Ymchwil yn cynnwys cynrychiolwyr o'r sectorau cyhoeddus, preifat agwirfoddol.

Mae dwy ran i’r Astudiaeth Ymchwil. Mae'r rhan gyntaf yn cofnodi'r canfyddiadau allweddol ar y broses bresennol o wneud cais cynllunio. Daw’r rhain o holiadur a anfonwyd at bob un o'r 25 Awdurdod Cynllunio Lleol yng Nghymru a hefyd sesiynau grwpiau ffocws a oedd yn cynnwys y cyhoedd, y sector preifat a'r trydydd sector o bob cwr o Gymru. Mae'r canfyddiadau hefyd yn ystyried:

  • profiad ac ymchwil yng Nghymru a thu hwnt;
  • gwerthusiadau o astudiaethau achos;
  • dau ddigwyddiad a gynhaliwyd yng ngogledd a de Cymru i ledaenu gwybodaeth; a 
  • sylwadau ysgrifenedig a gyflwynwyd i'r adolygiad ac yn ystod yr ymgynghoriad a gynhaliwyd rhwng 8 Mawrth 2010 a 8 Ebrill 2010 ar fersiwn ddrafft yr astudiaeth ymchwil.

Mae ail ran yr adroddiad yn nodi 16 argymhelliad.  Lluniwyd y rhain i sicrhau gwasanaeth cynllunio mwy effeithlon a chyson a fydd yn helpu iddatblygu’r economi yng Nghymru mewn ffordd gynaliadwy ac yn cyflawni ein hymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy.

Rydym wedi ystyried argymhellion yr Astudiaeth Ymchwil. Mae'r ddogfen isod yn amlinellu ein hymateb i'r argymhellion a'r amserlen ar gyfer gweithredu'r gwelliannau a argymhellwyd.