Skip to content

Ymchwil

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: ymchwil cynllunio.

llyfryn Rhaglen Ymchwil Cynllunio Cymru
Sefydlwyd Rhaglen Ymchwil Gynllunio Cymru er mwyn cynorthwyo gyda'r gwaith o ddatblygu polisïau cynllunio yng Nghymru.

Mae Is-adran Gynllunio Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am weinyddu Rhaglen Ddatblygu Polisi Cynllunio Cymru ac am sicrhau fod unrhyw ymchwil neu waith a wneir ar weithredu polisïau yn diwallu blaenoriaethau ac anghenion Llywodraeth Cymru.

Sefydlwyd y rhaglen yn 2000 yn wreiddiol o dan y teitl Rhaglen Ymchwil Gynllunio Cymru.  Nodwyd yr amcanion allweddol yn yr Astudiaeth Gwmpasu ar Ddefnyddio Tir (2000) ac maent yn parhau i fod yn berthnasol heddiw.  Dyma'r amcanion:

  • canolbwynio ar faterion sy'n unigryw i Gymru;
  • cynorthwyo gyda datblygu'r polisi cynllunio;
  • darparu gwybodaeth reoli er mwyn datblygu polisi cynllunio ar ddefnyddio tir; a
  • datblygu canllawiau ar arferion gorau.

Yn 2005, gwnaed adolygiad pum mlynedd o'r rhaglen ymchwil ac fe'i cwblhawyd yn 2006 ac mae modd ei lawrlwytho.  Daeth nifer o argymhellion i'r golwg yn sgil yr adroddiad, gan gynnwys ailenwi ac ailstrwythuro'r rhaglen er mwyn hwyluso'r broses o ariannu'r ymchwil gynllunio a hefyd, gweithredu a gwerthuso'r polisi sy'n deillio ohoni.

Yn bennaf, ymchwil ar ffurf comisiynu allanol sy'n cael ei gwneud amlaf er fe eir ati i wneud rhai prosiectau mewn cydweithrediad â sefydliadau eraill.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y rhaglen, anfonwch hwy i'r isod:

Y Gangen Cynllunio Polisi
Yr Is-adran Gynllunio
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

neu anfonwch e-bost i planning.division@wales.gsi.gov.uk.