Skip to content

Cais am Dystiolaeth a Phrosiectau

Cafodd Galwad am Dystiolaeth a Phrosiectau ar gyfer yr FfDC ei gynnal rhwng 7 Rhagfyr 2016 a 7 Mawrth 2017.

Gofynnodd y Cais am Dystiolaeth a Phrosiectau am dystiolaeth ar:

 • rôl a chwmpas y FfDC
 • materion cenedlaethol y gellid mynd i’r afael â nhw yn y FfDC, gan gynnwys:
  • ardaloedd twf
  • gofynion o ran seilwaith newydd
  • sut yr ydym yn rheoli’n hasedau cenedlaethol
 • sut y gall y FfDC fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd a ddaw yn sgil datblygiadau newydd ac ar gyfleoedd a ddaw drwy reoli’n hasedau, a sut y gall sicrhau bod y system gynllunio yn ein helpu i gyflawni’n hamcanion strategol allweddol
 • rôl y FfDC o ran dylanwadu ar Gynlluniau Datblygu Strategol rhanbarthol a Chynlluniau Datblygu Lleol yr awdurdodau lleol
 • unrhyw dystiolaeth arall sy’n berthnasol yn eich barn chi.
a manylion am brosiectau sy'n:
 • sy’n ein helpu i gyflawni’n hamcanion
 • sydd o bwysigrwydd cenedlaethol
 • a all helpu i gyflawni prosiectau a mentrau ehangach fel rhan o gynllun cydgysylltiedig
 • nad oedd modd ymdrin â nhw ar lefel ranbarthol neu leol.

Mae crynodeb o'r ymatebion a’r ymatebion unigol yn ôl mathau y rhanddeiliaid ar gael.

Mae’r holl ymatebion bellach yn rhan o’r sylfaen dystiolaeth helaeth a chynyddol ar gyfer yr FfDC.  Byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid drwy ein rhaglen ymgysylltu barhaus. Byddwn yn cynnal ymgynghoriad ar y Materion Allweddol a’r Opsiynau i’r FfDC ym mis Ebrill 2018.Rydym wrthi'n dadansoddi'r ymatebion i'r ymgynghoriad. Bydd manylion yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.