Skip to content

Cynlluniau datblygu

Dolenni perthnasol

Mae’n rhaid i bob awdurdod cynllunio lleol baratoi cynllun datblygu lleol (CDLl) sy’n disgrifio ei gynigion a’i bolisïau ar gyfer datblygu a defnyddio tir yn yr awdurdod.
Cynlluniau Datblygu Lleol - canllaw archwilio a chyflwyno, ffurflenni sylwadau enghreifftiol, canllaw swyddog rhaglen, ffioedd.

Mae’n rhaid i bob Awdurdod Cynllunio Lleol baratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) sy’n disgrifio eu cynigion a’u polisïau ar gyfer datblygu a defnyddio tir yn yr awdurdod.

Mae’r CDLl yn gweithredu fel fframwaith sy’n sail i benderfyniadau rhesymegol a chyson i wneud newidiadau sydd o les i’n cymunedau a’n busnesau, gan roi sicrwydd iddynt a’u helpu i wneud y gorau o unrhyw fuddsoddiad.

Rydym am weld y cynlluniau datblygu diweddaraf yn cael eu rhoi ar waith ar draws Cymru cyn gynted â phosibl. Mae’r cynlluniau hyn yn rhoi gwybod i bobl sut bydd lleoedd yn gweithio yn y dyfodol a sut olwg fydd arnynt. Maent yn ysgogwyr pwysig ar gyfer buddsoddi, maent yn helpu Cymru i wireddu ei photensial ac yn helpu Cymru i gystadlu ar lefel genedlaethol, Ewropeaidd a byd-eang. Hefyd, maent yn helpu i greu lleoedd a chartrefi deniadol i’n cymunedau a diogelu amgylchoedd sensitif. Gall awdurdod sydd â chynllun datblygu cyfredol ddechrau paratoi Ardoll Seilwaith Cymunedol.

Mae cymunedau’n gallu cymryd rhan yn y broses o baratoi cynllun datblygu. Unwaith y bydd Cynllun Datblygu yn ei le, bydd yn gallu helpu cymunedau i ddeall lle gall datblygiadau ddigwydd yn y dyfodol.

Mae 25 o awdurdodau cynllunio lleol yn Nghymru ac mae’n rhaid i bob un ohonynt baratoi cynllun datblygu. Gall yr awdurdod un ai baratoi cynllun ar y cyd ag awdurdod arall neu ar ei ben ei hun.

Mae dau fath o gynllun datblygu’n cael eu defnyddio yng Nghymru ar hyn o bryd:

  • CDLl
  • Cynllun Datblygu Unedol (CDU).

Mae map o’r cynllun datblygu’n dangos sut mae’r cynlluniau wedi cael eu rhannu yng Nghymru.

Y Cynllun Datblygu Lleol diweddaraf i gael ei fabwysiadu yw: Cyngor Dinas Caerdydd ar 28 Ionawr 2016.