Skip to content

Penderfyniad ar apêl gynllunio yn erbyn hysbysiad gorfodi adeilad rhestredig a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir Fynwy ar adeilad rhestredig yn Royal George House, Monk Street, Trefynwy

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Nid yw’r apêl yn llwyddiannus a chaiff yr hysbysiad gorfodi adeilad rhestredig ei gadarnhau yn ddarostyngedig i ddiwygiadau.

Yr oedd yr apêl gynllunio hon yn erbyn yr hysbysiad gorfodi adeilad rhestredig a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir Fynwy yn ddarostyngedig i sylwadau ysgrifenedig. Yr oedd yr apêl yn cynnwys:

  • Heb ganiatâd adeilad rhestredig – tynnu piler y gât a’r pîn-afal carreg oedd ar ben y piler ar yr ystlyslun (ochr) dde sydd agosaf at yr adeilad dan sylw.

Paratowyd adroddiad ar gyfer Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy gan yr Arolygydd a benodwyd a gwnaed y penderfyniad gan swyddog a oedd yn gweithredu ar ran Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy.

Derbyniwyd argymhellion yr Arolygydd o ran:

  • gwrthod y cynnig y dylid rhoi caniatâd adeilad rhestredig ar gyfer y gwaith;
  • bod gofynion yr hysbysiad yn mynd y tu hwnt i’r hyn sydd ei angen ar gyfer adfer yr adeilad i’r un cyflwr ag yr oedd cyn gwneud y gwaith  a bod angen diwygio’r hysbysiad gorfodi adeilad rhestredig
  • gwrthod y cyfnod a bennwyd yn yr hysbysiad fel y cyfnod ar gyfer cymryd unrhyw gamau sydd eu hangen yn unol â’r hysbysiad oherwydd bod y cyfnod yn fyrrach na’r hyn a ddylid ei ganiatáu’n rhesymol.

Mae’r Llythyr Penderfyniad yn cynnwys yr ymresymiad dros y penderfyniad i wrthod yr apêl, yn ddarostyngedig i ddiwygio’r hysbysiad gorfodi adeilad rhestredig.  

Mae’r Llythyr Penderfyniad ac Adroddiad yr Arolygydd ar gael isod.