Skip to content

Penderfyniad ar gais a alwyd i mewn: Datblygiad preswyl (adeiladu 16 o anheddau) ar dir cyfagos i Letyrdderwen, Myddynfych, Rhydaman

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r caniatâd cynllunio amlinellol wedi'i wrthod ar gyfer datblygiad preswyl.

Roedd y cais yn ceisio caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl (adeiladu 16 o anheddau) a chadwyd pob mater ar gyfer cymeradwyaeth ddilynol.

Cafodd y cais cynllunio ei ystyried gan Arolygydd Cynllunio annibynnol a edrychodd ar y sylwadau ysgrifenedig a gyflwynwyd mewn perthynas â'r cais ac a baratôdd adroddiad ar gyfer y Gweinidog Tai ac Adfywio.

Cytunodd y Gweinidog ag argymhelliad yr Arolygydd y dylai'r caniatâd cynllunio amlinellol gael ei wrthod (er hynny nid am yr un rhesymau â’r Arolygydd).

Mae'r llythyr penderfyniad yn cynnwys y rhesymeg sy'n sail i benderfyniad y Gweinidog i wrthod y caniatâd cynllunio amlinellol.