Skip to content

Penderfyniadau ar geisiadau a alwyd i mewn (A-D): Adolygiad o Hen Ganiatadau Mwynau (ROMPs) ar gyfer Chwareli Corneli, Grove and Gaens ac Adolygiad Cyfnodol Gorchymyn Datblygu Interim ar gyfer Chwareli Corneli a Grove.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r amodau ar gyfer pob cais wedi eu cymeradwyo yn amodol ar newidiadau bychain sydd wedi’u manylu ym mhob Llythyr Penderfyniad.

Roedd y pedwar cais a alwyd i mewn (ceisiadau A-D) yn destun ymchwiliad ym mis Tachwedd 2015.  Paratowyd adroddiad i Weinidogion Cymru gan yr Arolygydd a benodwyd i gynnal yr ymchwiliad.

Derbyniodd y Gweinidog argymhelliad yr Arolygydd i gymeradwyo’r amodau ar gyfer pob cais, yn amodol ar newidiadau bychain sydd wedi eu nodi ym mhob Llythyr Penderfyniad.

Bu craffu maith a manwl ar y ceisiadau hyn.  Cynhaliwyd astudiaethau ac archwiliadau eang mewn ymateb i bryderon hydroddaearegol sy’n gysylltiedig â dyfnhau’r chwareli, a’r effaith bosibl ar Ardal Gadwraeth Arbennig Cynffig.

Cynhaliwyd Asesiad Priodol, o dan baragraff 61(6) o Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010, fel y’i diwygiwyd.

Bu’r Ymchwiliad hefyd yn ystyried amrywiol faterion eraill, megis pryderon o ran y sŵn a ffrwydriadau, fel a nodwyd gan yr awdurdod cynllunio lleol a’r trigolion lleol.

Mae’r Llythyrau Penderfyniad a’r asesiad priodol yn cynnwys y rhesymu sydd y tu ôl i benderfyniad y Gweinidog i gymeradwyo’r rhestr o amodau ar gyfer pob cais.