Skip to content

Penderfyniad ar apêl a adferwyd: 200 o ystafelloedd gwely astudio ar gyfer myfyrwyr ar dir gerllaw Stryd y Deon, Bangor, Gwynedd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Caniateir yr apêl a rhoddwyd caniatâd cynllunio, yn amodol ar amodau.

Mae’r caniatâd cynllunio yn caniatáu:

  • codi adeilad hyd at 5 llawr er mwyn creu 200 o ystafelloedd gwely astudio ar gyfer myfyrwyr
  • creu lleoedd parcio, mannau storio beics, cyfleusterau binio/storio/ailgylchu, gwaith trin ffiniau
  • gwaith tirweddu ar y safle.

Apêl yw hon yn erbyn y penderfyniad a wnaed gan Gyngor Gwynedd i wrthod rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad uchod. Ymdriniwyd â’r apêl gan ddefnyddio’r weithdrefn sylwadau ysgrifenedig. Paratowyd adroddiad ar gyfer Gweinidogion Cymru gan yr Arolygydd a gynhaliodd y weithdrefn sylwadau ysgrifenedig.

Ni dderbyniodd y Gweinidog Tai ac Adfywio argymhelliad yr Arolygydd, sef y dylid gwrthod yr apêl ac y dylid gwrthod rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad arfaethedig.

Mae’r Llythyr Penderfyniad yn amlinellu’r rhesymau dros benderfyniad y Gweinidog i ganiatáu’r apêl a rhoi’r caniatâd cynllunio, yn amodol ar amodau.

Mae’r Llythyr Penderfyniad, Atodiad 1, ac Adroddiad yr Arolygydd i’w gweld isod.