Skip to content

Cylchlythyrau

Byddwn yn defnyddio cylchlythyr i hysbysu ynghylch polïsiau rheoliadau adeiladu newydd neu ddiwygiedig.

Cyn 31 Rhagfyr 2011, yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (DCLG) yng Nghymru a Lloegr oedd yn cyhoeddi cylchlythyrau. Mae unrhyw gylchlythyrau a oedd mewn grym ar 31 Rhagfyr 2011 yn dal yn gymwys yng Nghymru. Maent i’w gweld ar wefan Gov.uk (dolen allanol, Saesneg yn unig).

Nid yw cylchlythyrau a gyhoeddir ar wefan Gov.uk ar ôl 31 Rhagfyr 2011 yn gymwys yng Nghymru.

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu WGC - 010/2018

26/10/18
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi arweiniad i gyrff rheoli adeiladu ar sut y dylent fod yn asesu systemau cladin ar waliau allanol.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu WGC - 009/2018

05/09/18
Canllawiau ar brofion drysau tân o dan y Rheoliadau Adeiladu 2010.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu WGC - 004/2018

10/05/18
Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2018.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu WG - 002/2018

10/05/18
Adeiladau Ynni a Eithrir - Trosglwyddo Swyddogaethau i Weinidogion Cymru
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu WGC - 003/2018

27/03/18
Adroddiad Dros Dro Y Fonesig Judith Hackitt, Building a Safer Future.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu Cymru - 018/2017

15/01/18
Diwygiadau i Reoliad 37A ac Atodlen 3 o Reoliadau Adeiladu 2010.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu Cymru WG - 016/2017

04/12/17
Rydym wedi cymeradwyo darparwr newydd ar gyfer polisïau yswiriant indemniad proffesiynol ac yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ar gyfer arolygwyr cymeradwy yng Nghymru.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu Llywodraeth Cymru - WGC 015/2017

07/09/17
Bwriad y Cylchlythyr hwn yw tynnu sylw at yr angen i asesu y cyfrifiadau ar gyfer dylunio systemau cladin yn gywir, yn enwedig ar gyfer adeiladau uchel ac adeiladau mewn lleoliadau lle nad oes cysgod.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu WGC - 014/2017

20/07/17
Mae'r cylchlythyr hwn yn darparu gwybodaeth ar gyfer perchnogion adeiladau sy’n cynnal gwaith ail-orchuddio ar adeiladau uchel a gwneud nhw’n ymwybodol o’r canllawiau sydd ar gael i berchnogion adeiladau yn dilyn tân Tŵr Grenfell.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu WGC - 011/2017

19/06/17
Mae'r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybod am ddiwygiadau i Ddogfennau Cymeradwy; A (Strwythur), B (Diogelwch Tân) Cyfrol 2 ac C (Paratoi safleoedd ac ymwrthedd i halogyddion a lleithder).
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu Llywodraeth Cymru - 005/2017

06/04/17
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybodaeth am y newidiadau i feini prawf ar gyfer cynlluniau yswirio arolygwyr cymeradwy.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu WGC - 007/2017

03/04/17
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybodaeth am ail-frandio ac ail-gyhoeddi y Dogfennau Cymeradwy sy’n berthnasol i Gymru.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu Llywodraeth Cymru - 001/2017

27/01/17
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybodaeth am y newidiadau i Safon 6 a 7 y Safonau Perfformiad Rheoli Adeiladu.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu Llywodraeth Cymru - 007/2016

13/07/16
Mae’r cylchlythyr hwn yn cynnwys gwybodaeth am gychwyn gwaith adeiladu a darpariaeth drosiannol mewn perthynas â rheoliad 37A y Rheoliadau Adeiladu – systemau awtomatig ar gyfer llethu tân mewn anheddau a fflatiau.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu Llywodraeth Cymru - 005/2016

14/06/16
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybodaeth am yr effeithiau a gaiff diwygiadau a wnaed i Reoliadau Adeiladu 2010 ac i Reoliadau (Arolygwyr Cymeradwy etc.) 2010 gan Reoliadau Rheoliadau Adeiladu &c. (Diwygio) (Cymru) 2016.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu WG - 001/2016

07/04/16
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi arweiniad am effaith diwygiadau i’r Rheoliadau Adeiladu gan Reoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2016.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu WG 009/2015

01/02/16
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi arweiniad am Dystysgrifau Terfynol Arolygwyr Cymeradwy a Rheoliad 17 o Reoliadau Adeiladu (Arolygwyr Cymeradwy etc.) 2010.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu WG - 008/2015

27/08/15
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybod am diwygiadau i Ddogfen Gymeradwy B (Diogelwch Tân) Cyfrolau 1 a 2 – fersiynau 2016.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu WG - 007/2015

27/08/15
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybod i egluro’r effaith diwygiadau a wnaed i’r Rheoliadau Adeiladu gan Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2015.
 

Cylchlythyr rheoliadau adeiladu Llywodraeth Cymru - 013/2014

23/06/15
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybod i gyrff rheoli adeiladu bod Gweinidogion Cymru wedi cyhoeddi hysbysiad o gymeradwyaeth ar gyfer methodolegau cyfrifo allyriadau CO2.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu Llywodraeth Cymru - 001/2015

10/02/15
Mae’r cylchlythyr hwn yn hysbysu bod cynllun y Sefydliad Prydeinig dros Brofi Anninistriol (BINDT) ar gyfer profi gwasgedd aer yn cael ei ddirwyn i ben.
 

Cylchlythyr rheoliadau adeiladu Llywodraeth Cymru - 010/2013

06/01/15
Mae’r cylchlythyr hwn yn cyflwyno slip diwygio sy’n amlinellu newidiadau i Ddogfennau Cymeradwy Rhannau L1A, L1B, L2A a L2B.
 

Cylchlythyr rheoliadau adeiladu Llywodraeth Cymru - 007/2014

26/03/14
Rydym wedi cymeradwyo CICAIR Limited (Cofrestr Arolygwyr Cymeradwy Cyngor y Diwydiant Adeiladu) fel y corff dynodedig i cymeradwyo Arolygwyr Cymeradwy yng Nghymru.
 

Cylchlythyr rheoliadau adeiladu Llywodraeth Cymru - 006/2014

05/03/14
Rydym wedi cymeradwyo darparydd cynllun newydd ar gyfer polisïau yswiriant indemniad proffesiynol ac yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ar gyfer Arolygwyr Cymeradwy.
 

Cylchlythyr rheoliadau adeiladu Llywodraeth Cymru - 004/2014

17/02/14
Mae’r cylchlythyr hwn yn egluro effaith diwygiadau a wnaed i’r Reoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2014 O.S. 2014/110 (CY. 10).
 

Cylchlythyr rheoliadau adeiladu Llywodraeth Cymru - 003/2014

17/02/14
Mae’r cylchlythyr hwn yn egluro effaith diwygiadau a wnaed i’r Rheoliadau Adeiladu etc (Diwygio Rhif 3) a Rheoliadau Diogelwch Tân Domestig (Cymru) 2013 (O.S. 2013/2730 (Cy. 264).
 

Cylchlythyr rheoliadau adeiladu Llywodraeth Cymru - 001/2014

03/02/14
Mae’r cylchlythyr hwn yn egluro effaith diwygiadau a wnaed i’r Reoliadau Adeiladu (Arolygwyr Cymeradwy etc.) gan Reoliadau Adeiladu (Arolygwyr Cymeradwy etc.) (Diwygio) (Cymru) 2014 (O.S.2014/58) Rhif 58 (Cy.5).
 

Cylchlythyr rheoliadau adeiladu Llywodraeth Cymru - 011/2013

14/11/13
Mae’r cylchlythyr hwn yn egluro diwygiadau a wnaed i’r Reoliadau Adeiladau i ddiddymu a disodli Atodlen 3 (Cynlluniau hunanardystio).
 

Cylchlythyr rheoliadau adeiladu Llywodraeth Cymru - 003/2013

21/08/13
Mae’r cylchlythyr hwn yn eich hysbysu y byddwn yn tynnu yn ôl y Rheol Dolen Sicrwydd sy’n berthnasol i waith adeiladu yng Nghymru.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu Llywodraeth Cymru - 002/2013

21/08/13
Mae’r cylchlythyr hwn eich hysbysu bod diwygiadau wedi cael eu gwneud i’r Ddogfen Gymeradwy sy’n ategu Rheoliad 7 (Deunyddiau a chrefftwaith) sy’n cael ei defnyddio yng Nghymru.
 

Cylchlythyr Llywodraeth Cymru ar y Rheoliadau Adeiladu - 001/2013

25/02/13
Mae’r cylchlythyr hwn yn nodi telerau awdurdodi ac achredu newydd ar gyfer Cynlluniau Personau Cymwys yng Nghymru.