Skip to content

Help ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol

Cynllunio lleol awdurdod help gyda newidiadau i'r manylion cysylltu, gan osgoi dyblygu a chymorth gwasanaeth ar-lein.

Newid manylion cyswllt

Er mwyn ein helpu i gynnal lefel ein gwasanaeth i chi a sicrhau bod ein cofnodion yn gyfredol, rhowch wybod i ni ar unwaith am unrhyw newidiadau i fanylion cyswllt apeliadau eich awdurdod.

Mae angen i ni wybod os:

  • bydd enw’r unigolyn sy’n ymdrin ag apeliadau’n newid (er enghraifft, os bydd rhywun yn priodi)
  • bydd rhywun yn ymdrin ag apeliadau yn lle rhywun arall
  • bydd rhif ffôn neu gyfeiriad enw cyswllt ar gyfer apeliadau’n newid
  • bydd rhif ffôn neu gyfeiriad yr awdurdod yn newid.
Gallwch roi gwybod i ni am bob newid o’r fath drwy neges e-bost - wales@pins.gsi.gov.uk

Osgoi Dyblygu

Nod

Lleihau pwysau’r dystiolaeth a gyflwynir mewn perthynas ag apeliadau, drwy ddileu dyblygu.

Cyngor

Ar y cam datganiadau, peidiwch ag anfon copïau o unrhyw atodiadau atom – polisïau, canllawiau cynllunio atodol, cynlluniau safle, gohebiaeth trydydd parti o’r cam gwneud cais ac ati – sydd eisoes wedi’u cyflwyno gyda holiadur yr apêl. Gallech gynnwys rhestr o ddogfennau a gyflwynwyd gyda’r holiadur fel atodiad i’r datganiad os byddwch am wneud hynny. Os gwnaed newidiadau, megis polisïau’n cael eu mabwysiadu’n ffurfiol, rhwng y cam holiadur a’r datganiad, dylid amlygu hyn yn y datganiad.

Os yw adrannau gwahanol yn eich awdurdod yn ymdrin â’r holiadur a’r datganiad, yna sicrhewch fod y rheiny sy’n cyflwyno’r holiadur naill ai (a) yn anfon rhestr o’r dogfennau a anfonwyd gyda’r holiadur at yr adran arall, neu (b) lle y cyflwynwyd yr holiadur ar-lein, yn anfon copi PDF atynt, gan ei fod yn cynnwys rhestr o’r holl ddogfennau ategol.

Os ydych wedi cyflwyno’r holiadur ar-lein, nid oes angen anfon copi caled yn y post nac anfon copi ffacs atom. Os oes gennych ddogfennau ychwanegol rydych yn bwriadu eu cyflwyno ar ffurf copi caled, anfonwch y dogfennau ychwanegol ynghyd â nodyn i hysbysu’r swyddog achos.

Sylwer ein bod yn derbyn datganiadau ar-lein (drwy’r cyfleuster ‘Rhoi sylwadau ar yr achos hwn’) neu drwy neges e-bost (i’r cyfeiriad e-bost ar frig llythyr dechrau’r apêl), ac rydym yn eich annog i gyflwyno eich datganiadau fel hyn. Mae cyfeiriad e-bost y Swyddog Achos i’w weld ar y sgrin crynodeb achosion.