Skip to content

Gair am y pwnc

Rydym yn gyfrifol am y system gynllunio, datblygu polisïau, canllawiau a deddfwriaeth a goruchwylio’r trefniadau yng Nghymru. Gan weithio gydag awdurdodau cynllunio lleol, yr Arolygiaeth Gynllunio a sectorau eraill, rydym am greu system gynllunio sy’n agored a theg. Mae cynllunio’n hanfodol o ran helpu’n heconomi, cefnogi cymunedau lleol a diogelu’r amgylchedd.

Datblygu cynaliadwy yw sylfaen ein gwaith. Nodir hyn yng nghyhoeddiadau Polisi Cynllunio Cymru a Pholisi Cynllunio Mwynau Cymru. Fe’u cefnogir gan gyfres o Nodiadau Cyngor Technegol (TANs) ar bynciau penodol, ynghyd â deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth.  

Rydym yn gweithio gyda’r 25 awdurdod cynllunio lleol i sicrhau bod eu cynlluniau datblygu ar ddefnyddio tir yn y dyfodol yn adlewyrchu’n polisïau cynllunio cenedlaethol i Gymru.

Mae’r awdurdodau cynllunio lleol hefyd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau cynllunio dydd-i-ddydd, gan gynnwys penderfynu ar geisiadau cynllunio. Awdurdodau lleol yw’n man cyswllt cyntaf fel arfer ar gyfer ymholiadau cynllunio.