Skip to content

Beth yw'r newidiadau yng Nghymru?

Dolenni perthnasol

Mae ein Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gweinidogol ar Ddiwygio Lles wedi comisiynu rhaglen ymchwil tri cham i asesu effaith diwygiadau lles Llywodraeth y DU yng Nghymru.
Ym mis Ebrill 2013, roedd Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor wedi disodli Budd-dal y Dreth Gyngor yng Nghymru. Cafodd hawlwyr cymwys eu trosglwyddo'n awtomatig i'r cynllun newydd.
Diben y gronfa yw cynnig taliadau neu gymorth o fath arall er mwyn rhoi help ar frys i bobl y gwelir bod angen penodol i warchod eu hiechyd a’u lles.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Deddf Diwygio Lles 2012 Llywodraeth y DU yn diddymu Budd-dal y Dreth Gyngor a Grantiau Gofal Cymunedol a Benthyciadau Argyfwng.

Newidiadau i fudd-daliadau lles

Mae’r Deddf yn cyflwyno dau daliad budd-dal lles newydd:

  • Credyd Cynhwysol (a fydd yn y pen draw yn disodli nifer o fudd-daliadau mewn gwaith ac allan o waith sy'n seiliedig ar incwm) 
  • Bydd Taliad Annibyniaeth Bersonol yn disodli Lwfans Byw i'r Anabl.

Gall pobl sy'n cael taliad budd-dal neu gredydau treth hefyd fod yn gymwys i gael ystod o gymorth arall, a elwir yn fudd-daliadau pasport. Llywodraeth Cymru sy'n darparu rhai o'r budd-daliadau pasport hyn. Bydd gan y budd-daliadau lles newydd hyn, a gyflwynir gan Lywodraeth y DU, oblygiadau sylweddol o ran gwasanaethau a budd-daliadau pasport Llywodraeth Cymru, gan eu bod yn defnyddio neu’n seilio eu meini prawf cymhwysedd ar fudd-daliadau lles presennol yr Adran Gwaith a Phensiynau y DU (DWP), sy'n cael eu disodli.

Gellir cael rhagor o fanylion o'r datganiadau ysgrifenedig o dan "Dolenni perthnasol".

Mae lleihau effaith diwygiadau lles yn un elfen o’n strategaeth ehangach i drechu tlodi.

Ble alla'i gael rhagor o wybodaeth?

Gellir gweld gwybodaeth lawn ar ddiwygio lles, gan gynnwys Deddf Diwygio Lles 2012, ar wefan DWP (Dolen allanol) neu ewch i wefannau Gov.uk (Dolen allanol).

Os oes gennych ymholiadau cyffredinol, efallai fydd tîm Diwygio Lles Llywodraeth Cymru yn gallu helpu: welfarereformenquiries@wales.gsi.gov.uk.