Skip to content

Rhaglen diwygio lles y DU yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Ym mis Ebrill 2013, roedd Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor wedi disodli Budd-dal y Dreth Gyngor yng Nghymru. Cafodd hawlwyr cymwys eu trosglwyddo'n awtomatig i'r cynllun newydd.
Diben y gronfa yw cynnig taliadau neu gymorth o fath arall er mwyn rhoi help ar frys i bobl y gwelir bod angen penodol i warchod eu hiechyd a’u lles.

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn gwneud newidiadau i'r system nawdd cymdeithasol presennol a fydd yn newid y ffordd y mae budd-daliadau lles yn cael eu hawlio a'u talu.

Credyd Cynhwysol

Un taliad misol sy'n cymryd lle'r chwe budd-dal presennol canlynol:

  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
  • Cymhorthdal ​​incwm
  • Credyd Treth Gwaith
  • Credyd Treth Plant 
  • Budd-dal Tai.

Taliad Annibyniaeth Bersonol

Mae'r taliad hwn yn cymryd lle'r Lwfans Byw i'r Anabl.

Er nad yw budd-daliadau nawdd cymdeithasol wedi'u datganoli i Lywodraeth Cymru, rydym yn cynnal dadansoddiad manwl o'r effaith y mae'r diwygiadau hyn yn ei chael yng Nghymru. Rydym yn cydweithio â phartneriaid allweddol, Awdurdodau Lleol a sefydliadau yn y trydydd sector i helpu pobl drwy'r newidiadau hyn.

I gael rhagor o  wybodaeth, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at welfarereformenquiries@cymru.gsi.gov.uk.