Skip to content

Trechu Tlodi

Dolenni perthnasol

Ystadegau Tlodi Incwm Cymharol, Tlodi parhaus a Thlodi Materol ar gyfer Cymru, gwledydd a rhanbarthau eraill y DU.
Nod y cynllun yw tyfu ein heconomi mewn modd cynhwysol, gan ledaenu cyfleoedd a hyrwyddo llesiant.
Nod y cynllun yw mynd i’r afael â diweithdra ac anweithgarwch economaidd.
Tai

Mae creu economi gref sy’n sicrhau ffyniant a diogelwch i bob unigolyn, teulu a chymuned yng Nghymru yn flaenoriaeth allweddol i Lywodraeth Cymru.

Mae ein Strategaeth Genedlaethol Ffyniant i Bawb yn cynnig fframwaith i’n bwriad ar draws y llywodraeth gyfan i gynyddu ffyniant a mynd i’r afael â gwir achosion tlodi mewn modd cydgysylltiedig.

Rydyn ni’n canolbwyntio ar y meysydd hynny lle gallwn sicrhau’r effaith fwyaf.

Ein blaenoriaethau yw’r blynyddoedd cynnar, llywio dyfodol ein pobl ifanc fel y gallant fynd yn eu blaen i gyflawni eu potensial a byw’n iach ac yn ffyniannus; a hefyd helpu pobl i gael gwaith sy’n deg, yn weddus ac yn rhoi boddhad iddynt.