Skip to content

#TrafodMaguPlant

Dolenni perthnasol

Rydym wedi ymrwymo i wneud egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn realiti i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru.
Gall ein rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf ddarparu cymorth, cyngor a chefnogaeth er mwyn ceisio rhwystro unrhyw faterion neu broblemau sydd gennych rhag gwaethygu.
Mae Dechrau’n Deg yn rhan o’n Rhaglen Blynyddoedd Cynnar i deuluoedd â phlant dan 4 oed sy’n byw yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cafodd arolwg #TrafodMaguPlant ei gynnal o 2 Hydref 2017 tan 24 Tachwedd 2017.

Roedd yr arolwg yn ffordd anffurfiol o ddechrau'r drafodaeth am ddealltwriaeth ymarferol pobl o'r gyfraith bresennol ar gosbi plant yn gorfforol. Roedd hefyd yn ffordd o gael teimladau pobl am gynnig Llywodraeth Cymru i gael deddfwriaeth i wahardd rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid rhag cosbi plant yn gorfforol. Amcan cyffredinol y ddeddfwriaeth arfaethedig yw cefnogi hawliau plant, yn unol ag ymrwymiad Llywodraeth Cymru i egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.

Defnyddiwyd #TrafodMaguPlant i hwyluso trafodaeth ar-lein am y cynnig hefyd. 

Yn dilyn trafodaeth anffurfiol #TrafodMaguPlant cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol ar y cynnig i wahardd cosbi plant yn gorfforol drwy ddileu amddiffyniad cosb resymol, caiff canlyniadau'r ymgynghoriad hwnnw eu cyhoeddi. 

Cewch hyd i gyngor a chymorth ar ddulliau cadarnhaol o rianta ar wefan Magu plant. Rhowch amser iddo (dolen allanol).

Lawrlwytho Dogfen