Skip to content

Teuluoedd yn Gyntaf

Dolenni perthnasol

Bwriadwn gynnig 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant am ddim i rieni yng Nghymru sydd â phlant 3 a 4 oed ac sy’n gweithio, a hynny am 48 wythnos o’r flwyddyn.
Mae creu economi gref sy’n sicrhau ffyniant a diogelwch i bob unigolyn, teulu a chymuned yng Nghymru yn flaenoriaeth allweddol i Lywodraeth Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Gall ein rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf ddarparu cymorth, cyngor a chefnogaeth er mwyn ceisio rhwystro unrhyw faterion neu broblemau sydd gennych rhag gwaethygu. Caiff y rhaglen ei rhedeg gan eich awdurdod lleol.

Bydd timau Teuluoedd yn Gyntaf yn eich ardal chi yn gweithio gyda’ch teulu i weld beth sy'n gweithio'n dda yn eich bywyd a’ch helpu i benderfynu pa gymorth sydd ei angen i sicrhau bod eich teulu’n ffynnu.

Ar gyfer pwy y mae'r rhaglen?

Mae Teuluoedd yn Gyntaf ar gael i bob teulu sydd angen help, waeth lle’r ydych yn byw neu faint rydych yn ei ennill. 

Pa gymorth sydd ar gael? 

Mae amrywiaeth eang o gymorth ar gael drwy'r rhaglen. Serch hynny, gallai'r gwasanaethau sydd ar gael amrywio ar draws Cymru gan fod pob awdurdod lleol yn gallu cynllunio gwasanaethau sy'n diwallu anghenion penodol teuluoedd yn eu hardal nhw. 

Beth yw egwyddorion Teuluoedd yn Gyntaf?

Dylai'r gwasanaethau a ddarperir drwy'r rhaglen gymryd i ystyriaeth yr egwyddorion sylfaenol, sef bod y cymorth a ddarperir yn:

  • Canolbwyntio ar y teulu - dylai gwasanaethau ystyried anghenion y teulu cyfan yn hytrach nag anghenion unigolion.  
  • Unigryw - dylid teilwra gwasanaethau yn ôl amgylchiadau penodol eich teulu. 
  • Grymusol - dylai gwasanaethau rymuso eich teulu i gymryd rheolaeth dros eich bywydau.
  • Integredig - rhaid i asiantaethau gydweithio i'ch helpu mewn ffordd cydgysylltiedig. 
  • Dwys - dylai'r cymorth ganolbwyntio’n benodol ar eich teulu ond bod yn ddigon hyblyg i addasu i newidiadau yn eich amgylchiadau. 
  • Lleol - dylid cynllunio gwasanaethau i ddiwallu anghenion eich cymuned leol. 
  • Rhagweithiol - mae'n bwysig bod eich anghenion yn cael eu nodi mor gynnar â phosibl fel bod modd darparu cymorth i chi mewn modd amserol.  
  • Cynaliadwy - dylai'r cymorth ymdrin â'r hyn sydd wrth wraidd unrhyw broblemau er mwyn helpu eich teulu i barhau i ddatblygu pan fydd y cymorth wedi dod i ben. 

Gwybodaeth bellach i ddarparwyr

Os ydych yn gysylltiedig â chyflenwi gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd ac am wybod mwy am raglen Teuluoedd yn Gyntaf, cysylltwch â familiesfirst@llyw.cymru