Skip to content

Cymorth i deuluoedd

Dolenni perthnasol

Mae creu economi gref sy’n sicrhau ffyniant a diogelwch i bob unigolyn, teulu a chymuned yng Nghymru yn flaenoriaeth allweddol i Lywodraeth Cymru.
Mae GGD yn rhoi gwybodaeth a chyngor am wasanaethau leol i bobl ifanc 0-25 oed, o ofal plant i weithgareddau gwyliau.

Mae’n hollbwysig bod plant yng Nghymru yn cael eu magu mewn cartrefi diogel a chariadus. Dyma paham ein bod yn ariannu nifer o gynlluniau sy’n cynnig help i deuluoedd - ac yn enwedig y rhai sydd mewn angen. 

Dechrau'n Deg

Mae cynllun Dechrau'n Deg wedi'i anelu at blant rhwng 0-3 oed sy'n byw yn y cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Ei nod yw creu canlyniadau cadarnhaol yn y tymor canolig ac yn yr hirdymor. Mae'n rhaglen gyfarwyddol sydd wedi'i seilio ar dystiolaeth ryngwladol o'r hyn sy'n gweithio.

Teuluoedd yn Gyntaf

Bydd timau Teuluoedd yn Gyntaf o fewn eich ardal leol yn gweithio gyda’ch teulu i’ch helpu i weld beth sy’n gweithio’n dda yn eich bywyd er mwyn penderfynu pa help sydd ei angen i’ch teulu ffynnu.

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Mae’r sylfeini sy’n cael eu gosod yn ystod y blynyddoedd cynnar yn hanfodol wrth bennu canlyniadau am weddill eu hoes. Mae mwy o gydnabyddiaeth bellach am yr effaith niweidiol y gall Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, yn arbennig nifer o achosion o brofiadau o’r fath, ei chael ar iechyd a lles corfforol a meddyliol, perthynas ag eraill, cyrhaeddiad addysgol a ffyniant oedolion. 

Mae profiadau niweidiol o’r fath yn cynnwys cam-drin plant (megis cam-drin corfforol, rhywiol a geiriol) a phrofiadau ehangach o ran problemau yn y cartref (fel tyfu i fyny mewn cartref lle mae cam-drin domestig yn digwydd, y rhieni wedi gwahanu, cam-drin sylweddau, salwch meddwl neu ymddygiad troseddol). Darllenwch fwy ar Iechyd Cyhoeddus Cymru (Dolen allanol).

Plant yn Gyntaf

Mae Plant yn Gyntaf yn dwyn sefydliadau ynghyd i gydweithio er mwyn gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc yn seiliedig ar ‘le’ arbennig. Mae ffocws strategol hirdymor yn cael ei ddatblygu gyda chymunedau i fynd i’r afael â materion yn lleol er mwyn lleihau’r anghydraddoldeb mae plant yn eu hwynebu o’u cymharu â phlant mewn llefydd sydd o dan fwy o fantais yn gymdeithasol ac er mwyn gwella eu cyfleoedd mewn bywyd. 

Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd

Y Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd yw’r pwynt cyswllt cyntaf am gyngor a gwybodaeth am wasanaethau lleol i deuluoedd a gofalwyr ac maent yn cynnig cymorth a chyngor diduedd am ddim am amrywiaeth eang o faterion yn ymwneud â theuluoedd.