Skip to content

Amrywiaeth mewn penodiadau cyhoeddus

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dogfennau sy’n disgrifio’r gwaith rydym yn ei wneud i sicrhau bod mwy o fenywod ac unigolion o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gwasanaethu ar fyrddau cyrff cyhoeddus.

Rydym yn dal i weld nad oes digon o fenywod, pobl anabl a phobl o gefndiroedd Du a Lleiafrifoedd Ethnig yn ein cynrychioli ar fyrddau cyrff cyhoeddus. Rydym wedi ymrwymo yn y Rhaglen Lywodraethu ac yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol i fynd i’r afael â’r broblem hon.

Drwy gynyddu nifer yr unigolion sy’n cynrychioli’r grwpiau hyn ar fyrddau cyrff cyhoeddus, bydd profiadau a barn amrywiaeth o bobl yn cael eu hystyried wrth wneud penderfyniadau. Mae hynny’n ffordd o sicrhau bod gan fyrddau cyrff cyhoeddus hygrededd a bod y cyhoedd yn gallu ymddiried ynddyn nhw i gynrychioli’r bobl y maen nhw’n eu gwasanaethu. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i geisio cael rhagor o unigolion o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol i wasanaethu ar fyrddau ein cyrff cyhoeddus.

Mae’r Gweinidogion sy’n gyfrifol am benodiadau cyhoeddus yng Nghymru wedi ysgrifennu at Gadeiryddion Byrddau yn y Sector Cyhoeddus, gan ofyn iddyn nhw barhau i ddefnyddio ffyrdd rhagweithiol o sicrhau bod mwy o fenywod ac unigolion o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn gwasanaethu ar fyrddau cyrff cyhoeddus.

Mae’r cadeiryddion wedi cael y dogfennau a ganlyn i’w helpu yn eu hymdrechion i sicrhau bod yr unigolion sy’n gwasanaethu ar y Byrddau yn dod o gefndiroedd mwy amrywiol.