Skip to content

Amcanion cydraddoldeb

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Datblygwyd ein hamcanion cydraddoldeb er mwyn newid ein ffordd o weithio.

Rydym am sicrhau bod ein dull ni o lywodraethu'n cael yr effaith orau o ran gwneud ein cymdeithas yn decach ac yn fwy cynhwysol.

Trafodwyd gydag unigolion a sefydliadau wrth lunio ein hamcanion cydraddoldeb, er mwyn cadarnhau pa anghydraddoldebau sydd angen ceisio mynd i'r afael â nhw.

Bydd ein hamcanion cydraddoldeb yn helpu i sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus a chyflogaeth yn deg, yn hygyrch ac yn ymateb i anghenion pobl, a bod cymunedau'n gynhwysol. Rydym am i bawb deimlo'n ddiogel a chael cyfle i ffynnu yn yr ysgol ac yn y gwaith. Ni ddylai pobl fod dan anfantais oherwydd unrhyw un o'r canlynol (a elwir yn 'nodweddion gwarchodedig'):

  • rhyw 
  • hil 
  • crefydd neu gred 
  • vyfeiriadedd rhywiol 
  • oedran 
  • beichiogrwydd a mamolaeth 
  • bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil 
  • anabledd
  • ailbennu rhywedd.

Mae ein hamcanion cydraddoldeb wedi'u cynnwys o fewn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol, ac yn sail i'n gwaith, gan sicrhau dull cyson o weithio i gyflawni canlyniadau gwell ar gyfer pobl Cymru. Maent yn cael eu hadlewyrchu yn y Rhaglen Lywodraethu ac yn cyd-fynd â'n Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi. 

Caiff y cynnydd yn erbyn yr amcanion cydraddoldeb ei fesur a'i roi yn ein adroddiadau blynyddol ar gydraddoldeb.