Skip to content

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym wedi ymrwymo i greu Cymru teg a chyfartal.

Ein dyletswyddau o ran cydraddoldeb

Ni oedd y llywodraeth gyntaf i gyflwyno dyletswyddau cydraddoldeb penodol er mwyn i gyrff cyhoeddus gyflawni eu dyletswyddau cydraddoldeb sector cyhoeddus yn well.   

Nod y Ddeddf yw sicrhau bod awdurdodau cyhoeddus a'r rheini sy'n cyflawni swyddogaeth gyhoeddus yn ystyried sut y gallant gyfrannu'n gadarnhaol at sicrhau cymdeithas decach yn eu gwaith o ddydd i ddydd. I wneud hyn, rhaid iddynt roi sylw dyledus i'r angen i ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, datblygu cyfle cyfartal a meithrin perthynas dda.

Mae'r dyletswyddau wedi'u nodi yn Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 a daethant i rym ym mis Ebrill  2011.

Mae'r Rheoliadau yn gosod dyletswyddau ar y sector cyhoeddus datganoledig, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, yn ymwneud ag asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb, cyhoeddi ac adolygu Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol, ymgysylltu, gwahaniaethau cyflog, caffael, trefniadau adrodd a gwybodaeth am gydraddoldeb a chyflogaeth.