Skip to content

Tân ac achub

Dolenni perthnasol

Rydym yn cyhoeddi canllawiau statudol ac anstatudol er mwyn darparu cyfeiriad strategol a chymorth i Awdurdodau Tân ac Achub.
Gwybodaeth am y cynlluniau pensiwn 3 diffoddwr tân.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dynion tân yn diffodd tân.

Mae’r cyfrifoldeb dros wasanaethau tân ac achub wedi ei ddatganoli i Gymru.

Ers datganoli yn 2004, bu lleihad o dros 50% yn y nifer o danau a phobl sydd wedi eu hanafu yn sgil tanau. 

Awdurdodau Tân ac Achub sy’n darparu’r gwasanaethau hyn, sef. 

Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru (dolen allanol) sy’n gwasanaethu Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, a Wrecsam.

Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (dolen allanol) yn gwasanaethu Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, a Chastell-nedd Port Talbot.

Awdurdod Tân ac Achub De Cymru (dolen allanol) yn gwasanaethu Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Torfaen, Casnewydd a Sir Fynwy.

Mae Awdurdodau Tân ac Achub yn gweithio o fewn polisi a fframwaith cyfreithiol sy’n cael eu pennu gan Lywodraeth Cymru. Mae rhagor o fanylion am hyn ar gael yn y Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub.

Ymateb i argyfyngau yw gwaith craidd y Gwasanaeth, yn enwedig tanau, llifogydd/digwyddiadau sy’n gysylltiedig â dŵr, a gwrthdrawiadau ar y ffyrdd. Yn ogystal â’r rhain, mae’n ymateb i argyfyngau eraill, gan gynnwys damweiniau ar y rheilffyrdd a damweiniau awyrennau, adeiladau’n  dymchwel, neu ddigwyddiadau’n ymwneud â chemegau. 

Os ydych am gysylltu â Llywodraeth Cymru ynghylch materion yn ymwneud â pholisi tân, gallwch wneud hynny drwy e-bost.

Lawrlwytho Dogfen