Skip to content

Diogelwch cymunedol

Dolenni perthnasol

Mae’r Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol wedi cyhoeddi’r canllawiau statudol hyn sy’n cefnogi Rheoliadau Trosedd ac Anhrefn (Trosolwg a Chraffu) 2009.
Swyddog Cymorth Cymunedol
 

Rydym am i'n cymunedau fod yn fannau y mae pobl yn teimlo'n ddiogel yn byw ac yn gweithio ynddynt, yn awr ac yn y dyfodol.

Er mwyn cyflawni hyn, mae angen i ni adeiladu ar draddodiad byw Cymru o hunaniaeth gymunedol ac o helpu'i hun.

Mae mynd i'r afael â throseddu ac â'r ofn sydd ar bobl o droseddu yn ffordd bwysig o helpu trigolion i deimlo'n fwy diogel yn eu cymunedau. Rydym yn cydweithio â'r heddlu, y Swyddfa Gartref, Partneriaethau Diogelwch Cymunedol a chyrff allweddol eraill i ostwng cyfraddau troseddu a'r ofn sydd ar bobl o droseddu.

Mae materion megis camddefnyddio sylweddau a cham-drin yn y cartref yn gallu peri problemau i unigolion a chymunedau, gan rwystro pobl rhag teimlo'n ddiogel. Er enghraifft, mae cysylltiad cryf rhwng camddefnyddio sylweddau a throseddu, yn enwedig troseddu treisgar ac anrhefn. Rydym yn mynd i'r afael â'r problemau hyn drwy addysgu pobl, drwy atal y problemau rhag codi yn y lle cyntaf a thrwy ddarparu cymorth o ansawdd da i'r rheini y mae'r problemau hyn yn effeithio arnynt.

Mae tân a'i ganlyniadau hefyd yn peryglu'n diogelwch. Gall tanau damweiniol gynnau yn y mannau hynny lle mae pobl yn teimlo'n fwyaf diogel, sef yn eu cartrefi eu hunain. Mae cynnau tanau bwriadol yn drosedd sy'n effeithio ar gymunedau drwy ddinistrio eiddo a'r amgylchedd a thrwy gostio'n ddrud i fusnesau. Ar y cyd â'r Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru, rydym yn gweithio i ostwng nifer y marwolaethau ac anafiadau sy'n cael eu hachosi gan danau ac i ddiogelu'n cymunedau rhag tanau damweiniol a bwriadol.