Skip to content

Y Gronfa Waddol ar gyfer Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf gynt

Dolenni perthnasol

Diben Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yw gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardaloedd trwy gryfhau cydweithio ar draws yr holl wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
Mae'r Ddeddf hon yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

O fis Ebrill 2018, cronfa etifeddiaeth o £6 miliwn ar gael i Awdurdodau Lleol cymwys i gynnal agweddau mwyaf effeithiol y rhaglen flaenorol, ac i helpu i ddatblygu cymunedau cryf.

Gellir dod o hyd i agweddau effeithiol Cymunedau yn Gyntaf drwy dynnu ar dystiolaeth o berfformiad a chyflawni deilliannau, ar y cyd â’r gymuned, y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a phartneriaid allweddol eraill. 

Er mwyn bod yn gymwys i gael cyllid y Gronfa Waddol, mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol roi sylw dyledus i asesiadau llesiant lleol a chynlluniau llesiant lleol. Dylid eu datblygu yn unol â’r egwyddorion datblygu cynaliadwy (y pum ffordd o weithio) a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a’r Strategaeth Ffyniant i Bawb.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Canllawiau’r Gronfa Waddol (Maint Ffeil: 348KB)