Skip to content

Ariannu Hyblyg

Dolenni perthnasol

Nod cyffredinol y gwerthusiad hwn yw darparu gwybodaeth gadarn ac amserol am roi’r Rhaglen Ariannu Hyblyg ar waith.
Rydym wedi cynhyrchu canllawiau anstatudol i helpu’r rheini sydd â rôl yn rhoi cymorth rhianta.
Cefnogi Pobl yw ein fframwaith polisi ac ariannu ar gyfer darparu cymorth sy'n gysylltiedig â thai i bobl fregus.
Mae’r grant hwn yn darparu £4.330m ar sail ranbarthol, ar gyfer prosiectau sydd â’r nod o ddenu pobl ifanc i ffwrdd oddi wrth fywyd o droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Cynorthwyo pobl ddigartref neu bobl sydd dan fygythiad o fod yn ddigartref.
Mae'r gyfraith bellach yn ei gwneud yn ofynnol i bob landlord gofrestru, ac i asiantau a landlordiaid sy'n rheoli eiddo eu hunain gael trwydded.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

O fis Ebrill 2019 ymlaen byddwn yn bwrw ymlaen â sefydlu Grant Plant a Chymunedau a fydd yn cynnwys Dechrau'n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, y Gronfa Waddol, Hybu Ymgysylltiad Cadarnhaol ymhlith Pobl Ifanc, Cronfa Dydd Gŵyl Dewi, Cymunedau am Waith a Mwy a Gofal Plant a Chwarae.

Byddwn hefyd yn cyflwyno Grant sengl Cymorth Tai a fydd yn cynnwys Cefnogi Pobl, Atal Digartrefedd, a Gorfoddi Rhentu Doeth Cymru.

Bydd y trefniadau hyn yn parhau ar gyfer gweddill cyfnod y Cynulliad, a byddant yn berthnasol i bob awdurdod lleol yng Nghymru.

Yn ystod y flwyddyn hon, rydym wedi bod yn treialu ffordd newydd o weithio mewn saith awdurdod lleol ac ar lefel byrddau gwasanaethau cyhoeddus. Nod y gwaith hwn yw dwyn ynghyd nifer o grantiau er mwyn cryfhau gallu awdurdodau lleol a'u partneriaid i ddarparu gwasanaethau ataliol sy'n canolbwyntio ar ymyrryd yn gynnar yn achos y rheini sydd â'r anghenion mwyaf.

Mae'r gwerthusiad interim yn dangos y potensial i wella canlyniadau sy'n deillio yn sgil gwasanaethau mwy integredig. Cynllunio, comisiynu a darparu gwasanaethau sy'n adlewyrchu cymhlethdod bywydau pobl a'r cydberthnasau rhwng eu hanghenion o ran cymorth yw'r ffordd iawn o fynd ati i gyflawni hynny.

Mae'r gwerthusiad hefyd wedi tynnu sylw at amrywiaeth o safbwyntiau am y cyfleoedd i sicrhau cysondeb rhwng y grantiau sydd wedi'u cynnwys yn nhrefniadau'r prosiect braenaru. Mae cysondeb naturiol rhwng y grantiau tai sy'n llunio rhan o Grant Ymyrraeth Gynnar, Atal Problemau a Chefnogaeth, a chysondeb tebyg rhwng y grantiau nad ydynt yn ymwneud â thai.

Ar ôl ystyried canlyniadau'r adroddiad gwerthuso interim yn ofalus, rydym wedi penderfynu y dylem ddatblygu dau grant, gan wahanu'r grantiau sy'n ymwneud â thai oddi wrth yr elfennau nad ydynt yn ymwneud â thai ar gyfer pob awdurdod lleol.

Byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a'n rhanddeiliaid ehangach, gan gynnwys rhoi cymorth i awdurdodau lleol nad ydynt yn rhan o'r prosiect braenaru, - er mwyn bwrw ymlaen â'r trefniadau newydd i bwysleisio pwysigrwydd ymyrraeth gynnar a dulliau ataliol.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Taflen wybodaeth (Maint Ffeil: 754KB)