Skip to content

Undebau credyd

Dolenni perthnasol

Busnes ag amcanion cymdeithasol yw menter gymdeithasol.
Logo Undebau Credyd

Cydweithfeydd ariannol yw undebau credyd – yr aelodau sy’n eu defnyddio sy'n berchen arnynt ac sy’n eu rheoli.

Maent yn cynnig ffordd gyfleus o gynilo a'r cyfle i gael credyd fforddiadwy.

Ceir 18 o undebau credyd yng Nghymru. Mae aelodau undebau credyd yn cynilo mewn cronfa gyffredin. Gellir defnyddio'r gronfa hon wedyn i gynnig benthyciadau i aelodau'r undeb credyd gyda chyfraddau llog fforddiadwy. Gan mai mentrau cydweithredol yw undebau credyd, mae cynilion yr aelodau ac unrhyw log a enillir ar fenthyciadau yn aros yn y gymuned leol er mwyn i bobl leol elwa arnynt.

Mae undebau credyd yn cynnig ystod o opsiynau, megis cynlluniau cynilo a benthyciadau a chynhyrchion ar gyfer rhent a chyllidebu gan gynnwys cardiau debyd rhagdaledig sy’n darparu gwasanaethau tebyg i gyfrifon banciau’r stryd fawr. Mae cardiau debyd rhagdaledig yn ddelfrydol os nad oes gennych gyfrif banc neu os ydych yn chwilio am ddewis arall heblaw bancio ar y stryd fawr. Maent hefyd yn ddefnyddiol os ydych eisiau rheoli eich arian drwy bennu gyllideb.

Yn ogystal, mae undebau credyd yn cynnig cynllun cynilo i ysgolion a chynllun cynilo cyflogres. Bellach, mae 140 o gyflogwyr ar draws Cymru yn bartneriaid cyflogres ac wedi ymrwymo i helpu i wella lles ariannol eu staff. 

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost creditunions@llyw.cymru  neu ewch i wefan Credit Unions of Wales (dolen allanol).