Skip to content

Sipsiwn a theithwyr

Dolenni perthnasol

Cyfarwyddyd i awdurdodau cynllunio ar nodi safleoedd addas ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr.
Cyngor a chanllawiau ar ddiwylliant ac anghenion iechyd Sipsiwn a Theithwyr, ar gyfer ymarferwyr a fydd yn gweithio gyda nhw.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym am sicrhau cyfleoedd cyfartal i’r holl sipsiwn a theithwyr yng Nghymru.

Mae'r ‘Galluogi Sipsiwn, Roma a Theithwyr’ yn disodli Fframwaith Gweithredu a Chynllun Cyflawni Teithio at Ddyfodol Gwell (2011).

Mae Sipsiwn, Roma a Theithwyr ymysg y grwpiau sydd fwyaf ar y cyrion yn ein cymdeithas. Rydym yn gwybod bod y grwpiau hyn yn aml yn profi gwahaniaethu, anghydraddoldeb a diffyg cyfleoedd.  Rydym eisiau sicrhau y caiff aelodau’r cymunedau hyn eu cynorthwyo i gyflawni eu potensial a chyfrannu’n llawn at gymdeithas yng Nghymru.

Ers cyhoeddi Teithio at Ddyfodol Gwell yn 2011, yn gyson â strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru 'Ffyniant i Bawb', rydym wedi gyrru ymlaen gan roi mwy o ffocws ar ddarparu safleoedd ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr.  Mae hyn yn adlewyrchu dealltwriaeth fod llawer o broblemau eraill a brofir gan gymunedau Sipsiwn a Theithwyr yn codi o ddiffyg mynediad at lety priodol, neu’n cael eu gwaethygu gan hynny. Rydym wedi deddfu i roi sicrwydd deiliadaeth i breswylwyr safleoedd presennol ac i sicrhau bod awdurdodau lleol yn datblygu safleoedd lle bo angen. 

Mae’r cynllun Galluogi Sipsiwn, Roma a Theithwyr, yn gyson â strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru 'Ffyniant i bawb' ac yn canolbwyntio’n bennaf ar faterion datganoledig y gall Llywodraeth Cymru ddylanwadu arnynt.  Mae’r cynllun yn amlinellu ehangder y gwaith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau lleihau’r anghydraddoldebau a wynebir gan y cymunedau hyn, cynyddu mynediad at gyfleoedd, a gwella’r berthynas rhwng y cymunedau hyn a chymdeithas yn ehangach. 

Yn benodol, mae'n ceisio adeiladu ar y gwaith a wnaed ers 2011, nid yn unig yn yr ardal o lety, ond hefyd o gwmpas er enghraifft, addysg, iechyd a chyfranogiad cymunedol. Yn ogystal, mae cyflwyno ymrwymiadau mewn ardaloedd megis cyflogaeth a hyfforddiant yn ogystal ag adeiladu pontydd gyda gwasanaethau cymdeithasol ac asiantaethau cyfiawnder troseddol.

Mae mwy i’w wneud, o ran creu safleoedd ychwanegol newydd a sicrhau bod pob safle presennol yn gwbl addas i’r pwrpas, ac i sicrhau bod yr ydym yn ymateb yn well i holl newidiadau arwyddocaol a allai effeithio ar y cymunedau hyn a byddwn ni yn parhau i wthio polisi hwn ymlaen yn y blynyddoedd i ddod.