Skip to content

Cydlyniant cymunedol

Dolenni perthnasol

Mae'r Fframwaith yn anelu at fynd i'r afael â throseddau a digwyddiadau casineb sy'n gysylltiedig â nodweddion sy'n cael eu hamddiffyn o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.
Rydym am i'n cymunedau fod yn fannau y mae pobl yn teimlo'n ddiogel yn byw a gweithio ynddynt, yn awr ac yn y dyfodol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cylch o ddwylo.
Term yw Cydlyniant Cymunedol sy’n disgrifio sut y mae pawb mewn ardal ddaearyddol yn byw ochr yn ochr gan oddef a pharchu’i gilydd. Mae'n rhan annatod o lesiant pobl ac o'u hunaniaeth leol a chenedlaethol.

Mae 'Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol' yn nodi gweledigaeth y Llywodraeth hon ar gyfer Cymru, fel lle ffyniannus, goddefgar a chroesawgar i fyw a gweithio ynddo, gwlad sydd â'i golygon at allan a lle mae pobl o bob cefndir yn cael eu parchu a'u gwerthfawrogi. Mae'n datgan ein hymrwymiad i barhau i weithio yn erbyn gwahaniaethu a thuag at sicrhau cyfle cyfartal i bawb. 

Bydd ein gwydnwch yn parhau i gael ei roi ar brawf, boed gan eithafwyr yn lledaenu casineb ac ofn, neu gan naratif gwleidyddol byd-eang o genedlaetholdeb a rhaniadau. Mae'n hollbwysig ein bod yn parhau i weithio i gryfhau cydlyniant ac ymdeimlad o gymuned yng Nghymru.

Mae meithrin cydlyniant cymunedol yn cynnwys pawb ohonom, a sut rydym yn ymwneud â phobl sy'n wahanol i ni ein hunain. Nid mater o sut rydym yn cyd-dynnu â phobl o wahanol wledydd, grwpiau ethnig neu grefyddau yw hyn, er bod hynny'n elfen hanfodol. Mae hefyd yn ymwneud â gweithio i chwalu rhwystrau yn ein cymdeithas rhwng y rhai sy'n anabl neu sy'n dioddef afiechyd  a'r rhai sydd ddim, rhwng y rhai sy'n dlawd a'r rhai sy'n gyfoethog, a rhwng yr hen a'r ifanc.

Rydym wrthi'n datblygu ein cynllun Cydlyniant Cymunedol newydd a bydd yn cael ei gyhoeddi yn hydref 2018. Rydym yn disgwyl y bydd ganddo bedair thema:

  • Gweithio ar lefel strategol i feithrin cydlyniant cymunedol a chynhwysiant
  • Gweithio ar lefel leol i chwalu rhwystrau rhag cynhwysiant ac integreiddio i grwpiau a chymunedau penodol  
  • Cefnogi mudwyr, ffoaduriaid a cheiswyr lloches a chymunedau sefydlog yn ystod y broses o integreiddio 
  • Cefnogi cymunedau i atal a rheoli tyndra yn y gymuned, gelyniaeth ac eithafiaeth. 
Rydym yn gweithio gyda nifer o bartneriaid ar hyn, gan gynnwys Awdurdodau Lleol, yr heddluoedd, a sefydliadau cydraddoldeb a chynhwysiant yn y trydydd sector. Rydym hefyd yn ariannu wyth o swyddi Cydgysylltwyr Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol ledled Cymru. Maen nhw'n chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith o gyflwyno ein rhaglen cydlyniant cymunedol.