Skip to content

Gair am y pwnc

Mae hwn yn gyfnod heriol i bob un ohonom - dyma pam ein bod eisiau sefyll dros Gymru a bod yn wlad fwy cyfartal, lle mae pobl yn gallu cyrraedd eu potensial, beth bynnag fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau.

Ein gwaith ni yw cefnogi ein plant, teuluoedd a chymunedau difreintiedig a sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed, bod cyfleoedd iddyn nhw gymryd rhan a sicrhau eu bod yn gallu cyfrannu at ein cymdeithas.

Rydym eisiau helpu pobl allan o dlodi ac adeiladu cymunedau cydnerth lle mae help ar gael i deuluoedd ac unigolion pan mae ei angen arnyn nhw. Mae'n rhaid i ni helpu plant i gael y dechrau gorau mewn bywyd a chefnogi teuluoedd.

Rydym yn buddsoddi ac yn gweithio â chymunedau sydd yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru ac yn helpu pobl i wella eu sgiliau, eu hiechyd a'u swyddi.

Rydym yn cymryd camau i sefydlu cydraddoldeb, gan gynnwys hawliau ein plant a'n pobl ifanc, yn ganolog i waith Llywodraeth Cymru a'r sector cyhoeddus a helpu'r trydydd sector i chwarae ei ran wrth gyflawni'r canlyniadau yr ydym yn gweithio tuag atyn nhw.