Skip to content

Gwella cyhoeddiadau gwasanaethau cyhoeddus

Gallwch weld y cyhoeddiadau diweddaraf ynghylch gwella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ar y dudalen yma.

 

Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 

07/09/17
Cafodd Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017 Gydsyniad Brenhinol ar 7 Medi a bydd yn dod i rym ar 13 Medi 2017. 
 

Tâl uwch-reolwyr yn y sector cyhoeddus yng Nghymru

18/08/17
Paratowyd yr adroddiad hwn er mwyn helpu i wneud yr wybodaeth am dâl uwch-reolwyr yn y sector cyhoeddus datganoledig yng Nghymru yn fwy tryloyw.
 

Canllawiau ar gyfer Pwyllgorau Craffu Awdurdodau Lleol ar graffu ar Fyrddau Wasanaethau Cyhoeddus

17/08/17
Mae’r canllawiau hyn yn helpu pwyllgorau craffu awdurdodau lleol i helpu i ddatblygu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn sgil Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol 2015.
 

Gwneud Penderfyniadau Da

07/03/17
Mae’r canllawiau hyn yn cynorthwyo awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru i wneud penderfyniadau da sy’n gyfreithlon ac yn cydymffurfio â Rheolaeth y Gyfraith.
 

Egwyddorion a chanllawiau ar gyfer defnyddio trefniadau dim oriau’n briodol o fewn gwasanaethau cyhoeddus datganoledig Cymru

06/12/16
Comisiynodd Llywodraeth Cymru Gomisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus i adolygu a’i chynghori ar y defnydd priodol o drefniadau dim oriau o fewn gwasanaethau cyhoeddus datganoledig Cymru.
 

Tryloywder cydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr yn y sector cyhoeddus datganoledig yng Nghymru

07/12/15
Cyfres gyffredin o egwyddorion a safonau gofynnol y rydym yn disgwyl i gyrff cyhoeddus datganoledig yng Nghymru eu dilyn.
 

Perfformiad gwasanaethau awdurdod lleol 2013-14

17/02/15
Adroddiad sy'n edrych ar berfformiad gwasanaethau awdurdod lleol allweddol yng Nghymru.
 

Ymgynghori ac ymgysylltu â’r cyhoedd yn ystod y broses pennu cyllideb

07/10/14
Enghreifftiau o arferion da gan Awdurdodau Lleo.l
 

Cod ymarfer ar gyfer gweithlu’r gwasanaethau cyhoeddus

24/06/14
Mae cod ymarfer newydd ar faterion gweithlu, y cyfeirir ato fel ‘Y Cod Dwy Haen’ wedi’i gyhoeddi. Mae’r Cod newydd yn ymwneud â thrin staff yn deg wrth eu trosglwyddo, ac â’r modd y caiff staff sy’n gweithio ochr yn ochr â’r staff a drosglwyddwyd eu trin.
 
Perfformiad Gwasanaethau Awdurdod Lleol 2012-13

Perfformiad Gwasanaethau Awdurdod Lleol 2012-13

29/01/14
Adroddiad sy'n edrych ar berfformiad gwasanaethau Awdurdod Lleol allweddol yng Nghymru.