Skip to content

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Dolenni perthnasol

Mae'r Ddeddf hon yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Diben Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yw gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardaloedd trwy gryfhau cydweithio ar draws yr holl wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. 

Trosolwg

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus statudol a fydd yn disodli’r Byrddau Gwasanaethau Lleol gwirfoddol ym mhob ardal awdurdod lleol. Bydd pob bwrdd yn:

 • asesu cyflwr llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ei ardal
 • gosod amcanion sydd wedi’u llunio i sicrhau bod y Byrddau’n gwneud y cyfraniad mwyaf posibl i’r nodau llesiant.

Mae’n rhaid i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus baratoi a chyhoeddi cynllun sy’n nodi ei amcanion a’r camau y bydd yn eu cymryd i’w diwallu. Caiff ei alw’n Gynllun Llesiant Lleol. Mae’n rhaid iddo nodi:

 • pam y mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn teimlo y bydd ei amcanion yn gwneud cyfraniad yn yr ardal leol i gyflawni’r nodau llesiant 
 • sut y mae wedi ystyried yr asesiad Llesiant Lleol wrth osod ei amcanion a’r camau i’w cymryd.  

Bydd pob Bwrdd yn adolygu’i gynllun yn flynyddol gan ddangos ei gynnydd. Mae’n rhaid i’r Byrddau ymgynghori’n eang wrth lunio’u hasesiadau o lesiant lleol a’r cynllun Llesiant Lleol.

Aelodaeth

Aelodau Statudol pob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yw:

 • Yr awdurdod lleol
 • Y Bwrdd Iechyd Lleol 
 • Yr Awdurdod Tân ac Achub 
 • Cyfoeth Naturiol Cymru

Yn ogystal â’r aelodau statudol, bydd pob Bwrdd yn gwahodd y bobl ganlynol i gymryd rhan:

 • Gweinidogion Cymru
 • Prif Gwnstabliaid 
 • Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu
 • Gwasanaethau Prawf Penodol
 • O leiaf un corff sy’n cynrychioli sefydliadau gwirfoddol perthnasol

Bydd y Byrddau hefyd yn gallu gwahodd sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus eraill i gymryd rhan.

Asesiadau'r Byrddau a'r Cynlluniau Llesiant Lleol 

BGC Gwynedd a Mon (dolen allanol)

BGC Penybont (dolen allanol)

BGC Blaenau Gwent (dolen allanol)

BGC Caerffili (dolen allanol)

BGC Caerdydd (dolen allanol)

BGC Sir Gar (dolen allanol)

BGC Ceredigion (dolen allanol)

BGC Conwy a Dinbych (dolen allanol)

BGC Cwm Taf (dolen allanol)

BGC Sir y Fflint (dolen allanol)

BGC Powys (dolen allanol)

BGC Castell Nedd Port Talbot (dolen allanol)

BGC Sir Fynwy (dolen allanol)

BGC Casnewydd (dolen allanol)

BGC Sir Benfro (dolen allanol)

BGC Abertawe (dolen allanol)

BGC Torfaen (dolen allanol)

BGC Bro Morgannwg (dolen allanol)

BGC Wrecsam (dolen allanol)

Canllawiau Statudol

Rhannu Pwrpas: Rhannu Dyfodol 3 - Rôl Gytûn (byrddau gwasanaethau cyhoeddus)

Canllawiau ar gyfer byrddau gwasanaethau cyhoeddus ynghylch arfer eu swyddogaethau.

Rhannu Pwrpas: Rhannu Dyfodol 4 - Rôl Gytûn (cynghorau cymunedol)

Canllawiau penodol ar gyfer y cynghorau cymuned a thref sy'n bodloni'r meini prawf a nodir yn y Ddeddf i gydymffurfio â'u dyletswydd i gymryd pob cam rhesymol tuag at gyflawni amcanion lleol sy'n cael effaith yn ei ardal.