Skip to content

Perfformiad gwasanaethau awdurdod lleol

Cyflwyniad

Mae’r awdurdodau lleol yn gyfrifol am ddarparu amrywiaeth eang o wasanaethau. Mae’r wefan hon yn cyflwyno data ar berfformiad yr Awdurdodau Lleol wrth ddarparu’r gwasanaethau hyn.

Fodd bynnag, nid yw'r data ar berfformiad yn dangos y darlun cyfan. Mae ffactorau eraill, megis goblygiadau o ran adnoddau, dwysedd poblogaeth a demograffeg oll yn cael effaith ar berfformiad ac nid yw'n bosibl eu crynhoi mewn un ffigur.

Mae gan awdurdodau lleol bob rhyddid, o fewn rheswm, i benderfynu faint i'w wario ar wasanaeth penodol, ond mae ganddynt ddyletswydd i sicrhau bod y gwasanaethau y maent yn eu darparu yn gwella’n barhaus.

Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma’n gwneud defnydd o Ddangosyddion Strategol Cenedlaethol Llywodraeth Cymru, a phan fo’n briodol, ffynonellau ystadegol swyddogol eraill, er mwyn llywio’r ystyriaeth o berfformiad awdurdodau lleol.  

Mae amrywiad mewn perfformiad dros amser hefyd yn ystyriaeth bwysig, er enghraifft, efallai bod perfformiad awdurdod lleol wedi dirywio yn ystod y flwyddyn ddiweddaraf ond gall hynny ddilyn sawl blwyddyn o welliant mawr. Felly, mae'n bwysig cofio pa mor gadarn yw'r dangosyddion.  

Beth mae pobl Cymru yn ei feddwl o wasanaethau awdurdodau lleol?

Pob blwyddyn caiff dros 14,000 o bobl ar draws Cymru eu holi am eu barn am amrywiaeth o bynciau gan gynnwys iechyd, llesiant a gwasanaethau cyhoeddus fel rhan o Arolwg Cenedlaethol Cymru. Defnyddir y canlyniadau gan Lywodraeth Cymru i helpu i wneud Cymru yn le gwell i fyw. Darganfyddwch y canlyniadau.