Skip to content

Buddsoddi i Arbed 2018

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Buddsoddi i Arbed yn 2018-19.

Mae'r gronfa Buddsoddi i Arbed yn bwll byrdymor o adnoddau sydd ar gael i helpu sefydliadau’r gwasanaeth cyhoeddus i drawsnewid y ffordd y maent yn gweithio. 

Mae'r gronfa yn cefnogi cyflwyno ffyrdd newydd neu ffyrdd wedi'u profi o weithio fel bod gwasanaethau cyhoeddus yn fwy effeithlon ac effeithiol.

Dylai ceisiadau allu dangos eu bod yn gallu:

  • nodi a chreu arbedion sylweddol sy'n rhyddhau arian
  • darparu gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y dinesydd
  • cefnogi agweddau allweddol ar agenda Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella gwasanaethau cyhoeddus a’u gwneud yn fwy effeithlon.
Mae angen ad-dalu’r holl fuddsoddiadau a wneir o’r gronfa, ond ni chodir llog ac mae’r cyfnod ad-dalu yn hyblyg. Mae hyn yn sicrhau bod y gronfa'n gynaliadwy a'i bod ar gael ar gyfer prosiectau newydd yn y dyfodol.

Mathau o brosiectau

Mae’r mathau o brosiectau sydd wedi cael cefnogaeth yn y gorffennol yn perthyn i’r categorïau canlynol:

  • rheoli asedau
  • trawsnewid busnes
  • TGCh
  • modelau newydd o ddarparu gwasanaeth
  • gweithlu
  • caffael.

Amserlen ar gyfer ffurflenni cais

Rhaid i’ch ffurflen gais  gynnwys disgrifiad clir o’r canlynol: y broblem, yr ateb yr ydych yn ei gynnig, sut y byddwch y gweithredu’r ateb a gwerthuso’r gwaith hwnnw, a hefyd pwy fydd yn gyfrifol am weithredu’r cynllun.

Darllenwch y canllawiau a’r nodiadau sgorio cyn cwblhau eich ffurflen gais.

Cymorth

Os hoffech drafod cynnig neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â’r tîm Buddsoddi i Arbed a fydd yn gallu eich helpu i brofi’ch cynnig yn erbyn meini prawf y gronfa. Ffoniwch: 0300 0259110, neu e-bostiwch: I2Sinvestmentfund@llyw.cymru.

Arloesi i Arbed

Menter newydd ar gyfer 2017-18 yw Arloesi i Arbed mewn partneriaeth â Nesta, Prifysgol Caerdydd (o dan y trefniant Y Lab) a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Gallwch fynd i wefan Nesta (doen allanol), sy’n cynnwys y nodiadau canllaw, amserlen a Datganiadau o Ddiddordeb drwy’r ddolen isod.

Y Gronfa Twf Gwyrdd

Mae'r Gronfa Twf Gwyrdd Buddsoddi i Arbed yn rhoi cymorth i brosiectau sy'n cyfrannu tuag at Strategaeth Effeithlonrwydd Ynni’r Llywodraeth.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cydweithio â Salix Finance, i gefnogi’r prosiectau Twf Gwyrdd. Mae'r Gronfa newydd hon, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn cael ei rhedeg gan Salix a nhw fydd yn cynnal asesiad technegol o’r prosiectau arfaethedig.

Mae cyllid ar gael ar gyfer 2018 i 2019 a thu hwnt. Rhowch wybod i ni am brosiectau sydd wrthi'n cael eu datblygu er mwyn i ni lunio cynllun ariannu manwl ar eu cyfer.

Mae'r amserlen ar gyfer ceisiadau yr un fath â’r amserlen ar gyfer prosiectau cyffredinol.

Manylion llawn y Gronfa Twf Gwyrdd, gan gynnwys Datganiadau o Ddiddordeb a Nodiadau Cyfarwyddyd (dolen allanol).

Lawrlwytho Dogfen

Open Document Text
Meini prawf sgorio (Maint Ffeil: 11KB)