Skip to content

Cefndir

Dolenni perthnasol

Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar yr heriau a wynebir gan wasanaethau cyhoeddus a pherfformiad presennol y system gwasanaethau cyhoeddus gyfan.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Dylai’r diwygiadau a gaiff eu gwneud i’r gwasanaethau cyhoeddus wella lles pobl ym mhob rhan o Gymru yn awr ac yn y dyfodol.

Sefydlodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig Gomisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru, dan arweiniad Paul Silk, yn 2011. Sefydlodd Llywodraeth Cymru Gomisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus, dan arweiniad Syr Paul Williams, yn 2013.

Cyhoeddodd Comisiwn Silk ddau adroddiad a oedd yn cynnig datganoli pellach i Gymru. Roedd adroddiad Comisiwn Williams yn cynnig y dylid gwneud cyfres o ddiwygiadau eang a phwysig i’r gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r rhain yn rhoi sylfaen gref i’r gwaith o wella gwasanaethau a chanlyniadau i bobl Cymru. Mae gwaith y ddau Gomisiwn wedi dod i ben erbyn hyn.

Yn 2014 sefydlwyd Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gweinidogol ar Ddiwygio Gwasanaethau Datganoledig i arwain gwaith ar ddiwygio’r gwasanaethau cyhoeddus.

Mewn ymateb i adroddiad cyntaf y Comisiwn Silk, mae Llywodraeth yn gwneud gwaith ar ddiwygio ariannol. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad yn ymateb i ail adroddiad Silk. Hefyd cyhoeddwyd dogfen sy’n pennu agenda ddiwygio newydd ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus sydd wedi’u datganoli mewn ymateb i adroddiad y Comisiwn Williams. Ar y cyd â hi, cyhoeddwyd Papur Gwyn ymgynghorol ar Ddiwygio Llywodraeth Leol.

Gweler y wefan hon am ragor o wybodaeth am y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru [dolen allanol].