Skip to content

Adnoddau

Dolenni perthnasol

Beth y dylech ei wybod cyn, yn ystod ac ar ôl caffael tir neu adeilad sy’n cael ei osod neu ei werthu gan gorff cyhoeddus.
Buddsoddi i Arbed yn 2018-19.

Gwybodaeth am y prosiectau cyfredol a gaiff eu rheoli drwy'r Gweithgor Asedau Cenedlaethol. 

ePIMS

Y gwasanaeth gwybodaeth am eiddo a mapio electronig a grëwyd gan Lywodraeth ganolog y DU ac a gynhelir gan Swyddfa'r Cabinet.

Gofod Cymru

Mae Space Cymru yn hysbysebu eiddo sector gyhoeddus sydd ar gael i rentu neu brynu.

Y Prosiect Fflydoedd

Nodi'n glir pa mor "aeddfed" yw'r sector cyhoeddus yng Nghymru o safbwynt rheoli fflydoedd a chludiant teithwyr.

Y Prosiect TGCh

Datblygu rhaglen TG gynhwysfawr a gaiff ei phrynu'n ganolog ar gyfer rheoli asedau, a allai gael ei defnyddio gan gyrff sector cyhoeddus yng Nghymru.

Buddsoddi i Arbed

Cyflawni prosiectau gwella gwasanaethau cyhoeddus sy'n arwain at arbedion effeithlonrwydd sylweddol a all ryddhau arian.

Y Protocol Trosglwyddo Tir 

Nodi cyngor gan y Gweithgor Asedau Cenedlaethol ynghylch arfer gorau ar gyfer trosglwyddo neu waredu tir rhwng cyrff cyhoeddus yng Nghymru.

Dangosyddion Eiddo a Meincnodi

Mae data da’n helpu pobl i wneud penderfyniadau gwell a mwy gwybodus.

Trosglwyddo Asedau Cymunedol yng Nghymru – Canllawiau Arferion Gorau

Bwriad y canllawiau hyn yw hwyluso’r canlynol newid sylweddol o ran galluogi cymunedau i chwarae rôl fwy gweithredol wrth ddylunio a darparu gwasanaethau; galluogi sefydliadau i fod yn fwy parod i drosglwyddo asedau cymunedol.