Skip to content

Y Gweithgor Asedau Cenedlaethol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r Gweithgor Asedau Cenedlaethol (GAC) yn galluogi a dylanwadu  ar sefydliadau i reoli asedau ar y cyd.

Mae’r Grŵp wedi rhoi rhaglen ar waith i'w helpu i wneud hynny ac yn rhannu  arferion gorau ac astudiaethau achos.

Amcanion

Mae’r Grŵp yn ceisio cefnogi a gwireddu’r manteision a’r arbedion a ddaw drwy reoli ystadau mewn ffordd ragweithiol a strategol, a swyddogaeth hynny wrth ddarparu cymorth o ansawdd i gyflawni gwasanaethau cyhoeddus. Amcangyfrifir bod ystâd y sector cyhoeddus werth tua £12bn (Swyddfa Archwilio Cymru) gyda’r costau rhedeg blynyddol tua £500 miliwn.  

Cefndir

Ar 26 Chwefror 2010 cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru eu fod yn sefydlu Rhaglen Effeithlonrwydd ac Arloesi Cymru, a fyddai’n cael ei harwain gan Fwrdd Effeithlonrwydd ac Arloesi dan gadeiryddiaeth y Gweinidog dros Fusnes a'r Gyllideb.

Cafodd y Bwrdd Effeithlonrwydd ac Arloesi ei sefydlu yn y lle cyntaf am gyfnod o ddwy flynedd i weithio ar draws y gwasanaethau a'r sectorau cyhoeddus. Roedd y Bwrdd yn rheoli nifer o ffrydiau gwaith gan cynnwys y Gweithgor Asedau Cenedlaethol (GAC).

Yn 2011 cafodd y Rhaglen Effeithlonrwydd ac Arloesi ei holynu gan Grŵp Arwain y Gwasanaeth Cyhoeddus (PSLG) dan gadeiryddiaeth y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth.

Ers i PSLG chwalu, mae gwaith GAC yn mynd yn uniongyrchol yn rhan o gylch gwaith Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol.

Mae'r arweinyddiaeth hon  yn cefnogi gwaith GAC o ran ei rôl wrth dylanwadu ar ymddygiad arweinwyr yn y sector cyhoeddus- gan sicrhau eu bo yn manteisio ar gyfleoedd, yn cael gwared ar rwystrau, ac yn parhau i fod yn uchelgeisiol ac yn gyson.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Cylch gorchwyl  (Maint Ffeil: 233KB)