Skip to content

Asedau Cymru

Dolenni perthnasol

Beth y dylech ei wybod cyn, yn ystod ac ar ôl caffael tir neu adeilad sy’n cael ei osod neu ei werthu gan gorff cyhoeddus.
Dylai pawb sy’n gweithio yn y gwasanaethau cyhoeddus fod yn ymwybodol o’r angen i reoli a defnyddio adnoddau cyhoeddus yn gyfrifol ac er budd y cyhoedd.
Logo

Mae’n hanfodol gwneud y defnydd gorau o asedau sector cyhoeddus Cymru er mwyn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel i bobl Cymru.

Mae’r Gweithgor Asedau Cenedlaethol yn grŵp sy’n gweithredu ar draws sector cyhoeddus Cymru. Mae’n canolbwyntio ar annog y gwahanol sefydliadau i rannu arfer da o bob cwr o Gymru a thu hwnt, a dysgu ohono.

Mae Trosglwyddo Asedau Cymunedol hefyd yn rhan bwysig o’r gwaith o wella darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, gydag asedau’n cael eu trosglwyddo o’r sector cyhoeddus i’r trydydd sector a grwpiau cymunedol i gyflawni gwasanaethau gwerthfawr i’r gymuned. Cyhoeddwyd canllawiau’n ddiweddar i helpu grwpiau cymunedol i lunio ceisiadau.

Ceir manylion hefyd am arfau i helpu’r rhai sy’n chwilio am asedau sector cyhoeddus – megis Gofod Cymru.