Skip to content

Gair am y pwnc

Bob dydd, mae pobl yng Nghymru yn dibynnu ar wasanaethau cyhoeddus fel iechyd, addysg a gwasanaethau cymdeithasol. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid ar draws y sector cyhoeddus a thu hwnt i ddarparu gwasanaethau mwy effeithiol, effeithlon a hygyrch i fodloni anghenion pobl ledled Cymru.

Cyfrifoldebau

Mae’r Grŵp yn rhoi arweiniad cenedlaethol ar ddiwygio’r gwasanaethau cyhoeddus ac ar gydweithio, ac mae’n bwrw ymlaen â’r gwaith o wella gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru. Ei brif gyfrifoldebau yw:

  • Sicrhau cydlyniaeth wrth weithredu’r agenda gyffredinol ar gyfer diwygio gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, gan oruchwylio’r gwaith o weithredu’r Compact â llywodraeth leol a chryfhau cydlyniaeth trwy ddiwygio addysg, gwasanaethau cyhoeddus, iechyd a meysydd eraill
  • cymeradwyo a gorfodi camau gweithredu yn genedlaethol - er enghraifft, o ran caffael a rheoli asedau; darparu gwasanaethau effeithiol i grwpiau agored i niwed; a datblygu sefydliadau effeithiol - er mwyn gwella effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd gwasanaethau cyhoeddus
  • datblygu arweinyddiaeth ranbarthol effeithiol ar gyfer cydweithio, gan adeiladu ar y strwythurau arwain rhanbarthol presennol, ac ôl troed daearyddol Llywodraeth Cymru ar gyfer cydweithio rhanbarthol.

Rhoddir arweiniad ac atebolrwydd gwleidyddol ar y cyd ar trwy Gyngor Partneriaeth Cymru diwygiedig.

Amcanion ac ymrwymiadau

Yn ein Rhaglen Lywodraethu, rydym yn ymrwymo i sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus effeithiol ac effeithlon ar gael i bobl lle bynnag yng Nghymru y maent yn byw:

  • cryfhau democratiaeth leol
  • helpu i wella ein gwasanaethau cyhoeddus yn barhaus
  • sicrhau bod ein harian yn arwain at ddulliau cryfach a mwy effeithiol o ddarparu gwasanaethau
  • hyrwyddo cydweithio effeithiol yn y gwasanaethau cyhoeddus.