Skip to content

Mae'r Cod Canllawiau i Awdurdodau Lleol ar Ddyrannu Llety a Digartrefedd 2016

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r Cod yn benodol ar gyfer aelodau a staff Awdurdodau Lleol i'w harwain wrth weithredu eu swyddogaethau mewn perthynas â dyraniadau a digartrefedd.

Mae'n berthnasol i dai ac i swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdodau hynny.

Wrth arfer eu swyddogaethau o dan Ran 6 (Dyraniadau) o Ddeddf Tai 1996 (Deddf 1996) a Rhan 2 (Digartrefedd) Deddf Tai (Cymru) 2014 (Deddf 2014), mae'n rhaid i Awdurdodau Lleol roi sylw i unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gan Gweinidogion Cymru. Mae'r Cod hwn yn arweiniad Gweinidogol a gyhoeddwyd o dan y darpariaethau hyn.

Mae'r Cod hwn yn disodli'r 'Cod Canllawiau ar gyfer Awdurdodau Lleol ar Ddyrannu Llety a Digartrefedd' a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Ebrill 2015.

Mae'r Cod yn dod mewn dwy ran. Mae Rhan 1 yn ymwneud â dyrannu llety yn unol â Rhan 6 o Ddeddf 1996 ac, er eu diweddaru i adlewyrchu newidiadau mewn deddfwriaeth a chyfraith achosion perthnasol, i raddau helaeth yn dilyn yr un fformat â'r argraffiad 2015 o'r Cod.

Mae Rhan 2 y Cod yn ymdrin â Rhan 2 o Ddeddf 2014, sy'n diwygio ac yn atgyfnerthu holl ddeddfwriaeth ddigartrefedd flaenorol. Mae'n esbonio'r ddeddfwriaeth newydd, ac yn gosod ei yng nghyd-destun polisi Llywodraeth Cymru ym 2016.