Skip to content

Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Adfywio.

Dolenni perthnasol

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant wedi lansio rhaglen fuddsoddi newydd ar gyfer adfywio sydd wedi'i dargedu sy'n werth £100 miliwn.
Mae Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cyhoeddi cronfa gwerth £10 miliwn i helpu i adfywio safleoedd ac eiddo gwag, a sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio unwaith eto.
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar ein mentrau ar gyfer canol trefi.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae rhaglen gyfalaf Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid wedi buddsoddi mwy na £124 miliwn o gyllid cyfalaf i gefnogi gweithgareddau adfywio mewn 18 o gymunedau ledled Cymru.

Mae’r rhaglen bellach wedi dod i ben ei chyfnod 3 blynedd (2014-17).

Rydym wedi lansio rhaglen newydd gwerth £100 miliwn o fuddsoddi penodol i adfywio.

Mae drafft o Raglen Buddsoddi mewn Adfywio wedi’i Dargedu bellach wedi ei chyflwyno i awdurdodau lleol a’u partneriaid cyflawni drwy Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Rydym yn awyddus i glywed eich sylwadau a’ch barn am gyllido adfywio at y dyfodol. Hoffem dderbyn adborth erbyn canol mis Medi a’r nod yw cyhoeddi’r rhaglen newydd yn fuan wedi hynny.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ardaloedd awdurdodau lleol – Blaenau Gwent, Pen-y-bont, Caerffili, Caerdydd, Sir Caerfyrddin, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Castell-nedd Port Talbot, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Abertawe, Bro Morgannwg, Torfaen

E-bostiwch: RegenSouth@wales.gsi.gov.uk  

Ar gyfer ardaloedd awdurdodau – Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Sir Benfro, Powys, Wrecsam

E-bostiwch: RegenNorthandMid@wales.gsi.gov.uk

Ymholiadau polisi: regenerationpolicy@wales.gsi.gov.uk