Skip to content

Targedu Buddsoddiad Adfywio

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Adfywio.

Dolenni perthnasol

Defnyddir mwy na £1.4 miliwn i adfywio adeiladau manwerthu a masnachol a denu busnesau i Fae Colwyn, gyda chefnogaeth buddsoddiad Llywodraeth Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae ein rhaglen newydd gwerth £100 miliwn o dan y rhaglen targedu buddsoddiad mewn adfywio wedi bod ar gael i gynorthwyo prosiectau o fis Ebrill 2018 ymlaen.

Gall awdurdodau lleol, ar y cyd â sefydliadau sy’n bartneriaid, wneud cais am fuddsoddiad cyfalaf ar gyfer prosiectau sy’n hybu adfywio economaidd ac sy’n diwallu nodau datblygiad cynaliadwy ehangach gyda gweithgareddau sydd wedi’u hanelu at yr unigolion a’r ardaloedd hynny sydd â’r angen mwyaf.

Bydd y buddsoddiad yn helpu i greu swyddi, gwella sgiliau a chyflogadwyedd ac yn creu’r awyrgylch i fusnesau dyfu a ffynnu.

Nodwedd amlwg ar y rhaglen yw bod prosiectau’n cael eu pennu drwy broses o weithio’n rhanbarthol. Mae gan bob rhanbarth (y Gogledd, y Canolbarth, y De-ddwyrain a’r De-orllewin) Gynlluniau Adfywio y cytunwyd arnynt sy’n amlinellu eu strategaeth ar gyfer adfywio, sy’n targedu meysydd a’r cyd-destun cyffredinol ar gyfer cynigion sy’n gysylltiedig â phrosiectau unigol.

Mae’r Panel Cenedlaethol ar gyfer Buddsoddi mewn Adfywio yn cwrdd bob mis a bydd cynlluniau a argymhellir gan y panel ag a gymeradwyir gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Gweinidog Tai ac Adfywio ar gael yma.