Skip to content

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) – Asesiadau Effaith

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cafodd y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) ei gyflwyno gennym i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 11 Mehefin 2018.

Bydd y Bil yn gwahardd taliadau penodol mewn perthynas â threfnu i roi neu adnewyddu contractau meddiannaeth safonol, neu drefnu i barhau â chontractau o'r fath. Bydd hefyd yn gwneud darpariaeth ynghylch trin blaendaliadau cadw. Bydd unrhyw berson sy'n euog o drosedd o dan y Bil yn agored i ddirwy yn sgil euogfarn ddiannod. 

Mae talu arian mewn perthynas â'r uchod wedi'i wahardd, oni bai bod eithriad yn berthnasol – sef rhenti, blaendaliadau sicrwydd, blaendaliadau cadw a diffygdaliadau. Mae'n bosibl i landlord dalu asiant gosod eiddo am waith a gafodd ei wneud gan yr asiant ar ran y landlord.

Ceir gwybodaeth am waith craffu ar y Bil ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (external link to be added once ready).

Rydym wedi cynnal cyfres o asesiadau effaith cyn cyflwyno'r Bil. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:

  • cydraddoldeb
  • hawliau plant
  • Y Gymraeg
  • cyfiawnder

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Porth Asesu Effaith (Maint Ffeil: 505KB)